Als gemeente hebben we een mobiliteitsvisie vastgesteld op het gebied van verkeer en mobiliteit. Hierin leest u welke koers de gemeente uitgestippeld heeft voor de bereikbaarheid per auto, de leefbaarheid van wijken, de veiligheid van wegen, de routes voor fietsverkeer, etc. 

Mogelijkheden en bedreigingen voor alle vervoerswijzen en de leefbaarheid

De mobiliteitsvisie gaat over Nuenen midden in een steeds drukker wordende regio. In die regio (Brainport) werken gemeenten samen aan oplossingen. De mobiliteitsvisie beschrijft op hoofdlijnen wat dat betekent voor Nuenen. Daarbij gaat het niet alleen om gemotoriseerd verkeer, maar ook om fietsverkeer, verkeersveiligheid, leefbaarheid, openbaar vervoer en smart mobility. De visie is nog geen concreet uitvoeringsplan, maar beschrijft in hoofdlijnen de mogelijkheden en bedreigingen voor alle vervoerswijzen en de leefbaarheid. De gemeenteraad heeft deze visie vastgesteld in december 2017.

Modules mobiliteit

Per vervoerswijze is de mobiliteitsvisie uitgewerkt in modules. Het beleid is in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad als richtinggevend kader. Het bevat beleid voor leefbaarheid (module 2), fietsverkeer (3), openbaar vervoer (4) verkeersveiligheid (6), en smart mobility (7). In een aparte module 5 is het proces beschreven om tot verbeteringen te komen voor parkeren en verkeer in het Nuenense centrum. (Dit proces is doorlopen en heeft geleid tot een advies van de subwerkgroep Mobiliteit). De module 1. Gemotoriseerd verkeer is nog niet vastgesteld. De regionale en lokale maatregelen die hierin genoemd zijn, worden verder bestudeerd. Dat doen we in de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen. Deze studie wordt medio 2020 opgestart.

Modules samenvatting

  1. Module 1 Gemotoriseerd verkeer + Bijlage 1 samenvatting verkennende studie Bundelroutes - Deze module is niet behandeld. We gaan denkbare maatregelen meenemen in studie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Module is wel aangepast nav moties en amendementen.
  2. Module 2 Leefbaarheid - Deze module is een plan van aanpak voor nulmeting en regionale uitrol, vastgesteld 12 december 2019. Doel is bepalen van richtlijn ‘stand still leefbaarheid’ per saldo voor heel Nuenen.
  3. Module 3 Fietsverkeer - Deze module bevat o.a. snelfietsroutes vastgesteld waaronder de Opwettenseweg-Bultsepad.
  4. Module 4 Openbaar vervoer
  5. Module 5 Parkeren en verkeer centrum (plan van Aanpak)
  6. Module 6 Verkeersveiligheid + Bijlage 1: objectieve verkeersveiligheid + Bijlage 2: stroomschema oversteek + Bijlage 3: wegcategorisering kaartje - Deze module bevat o.a. Opwettenseweg als meest onveilige route, resultaat van integrale weging klachten, ongevallen, metingen.
  7. Module 7 Smart Mobility
  8. Module 8 Integraal Maatregelenpakket + Bijlage Amendementen en moties (+reactie daarop) bij vaststelling beleidsmodules