Sanctiebeleid

Door het inwerking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in de huidige cao gemeenten het kader van mogelijke disciplinaire maatregelen vervallen. Er is wel behoefte aan een kader om sancties op te kunnen leggen bij verwijtbaar handelen of nalaten door een ambtenaar. De ondernemingsraad heeft ingestemd met het sanctiebeleid. Het college neemt kennis van de reactie van de ondernemingsraad en stelt het sanctiebeleid vast.

Vaststelling concept Programma en Overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2022

Het college stelt het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2022 in concept vast.
Over het concept wordt overleg gevoerd met drie schoolbesturen, te weten De Eenbes, PlatOO en OMO. Wanneer de gemeenteraad de gevraagde middelen beschikbaar stelt wordt het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2022 definitief vastgesteld.