Bezwaar tegen besluit tot afwijzen aanvraag Tozo

Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 24 december 2020 waarbij de aanvraag ingevolge de Tozo is afgewezen. Het college heeft besloten het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren en een nader onderzoek in te stellen door de afdeling Werk & Inkomen voor wat betreft het recht op de Tozo 3 regeling.

Aanpassing Tijdelijke regeling corona terrassen

Vorig jaar is het corona steunpakket voor ondernemers besproken in de raad. Onderdeel hiervan zijn de richtlijnen voor verruimde terrassen en wintervoorzieningen voor de horeca. In het corona steunpakket is opgenomen dat deze richtlijnen worden verlengd. Verruimde terrassen zijn mogelijk tot 31 december 2021. Tijdelijke wintervoorzieningen zijn mogelijk tot 1 april 2022.

Het college heeft besloten de aangepaste regelingen 'Richtlijn voor tijdelijke verruiming terrassen in openbaar gebied' en 'Richtlijn tijdelijke wintervoorzieningen terrassen' vast te stellen.

Vaststelling conceptsubsidieprogramma 2022 na zienswijzen

Jaarlijks wordt een subsidieprogramma met alle ingediende subsidieaanvragen opgesteld. Het college stelt het eerste concept vast en stuurt de aanvragers een voorgenomen besluit over hun ingediende aanvraag. Tot 6 september 2021 zijn de aanvragers in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen zijn beoordeeld en verwerkt in het subsidieprogramma 2022.

Het college heeft besloten het conceptsubsidieprogramma 2022 met beantwoording zienswijzen vast te stellen.

Incidentele subsidie - Vrije Volkshuisvesting

Het burgerinitiatief Vrije Volkshuisvesting vraagt een subsidie aan om een organisatie op te zetten/concept uit te werken om een oplossing te kunnen bieden voor een lokale woondoelgroep die op de vrije markt en in het sociale huursegment lastig aan een woning kan komen.

Het college heeft besloten het initiatief Vrije Volkshuisvesting een bedrag toe te kennen van
€ 2.500 voor het opzetten van de organisatie en uitwerken van het woonconcept, onder voorbehoud dat het initiatief een formele rechtsvorm conform de algemene subsidieverordening opricht.

Actualisering gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

De huidige Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is van kracht sinds 1 januari 2014. Het is goed hierin een aantal (wets)technische aanpassingen door te voeren. In de vergadering van het Algemeen Bestuur VRBZO van 7 juli 2021 is besloten de actualisering bij de deelnemende gemeenten in procedure te brengen.

Het raadsvoorstel "Actualisering Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost" wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad:

Wijziging gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven

De Gemeenschappelijk Regeling Metropoolregio Eindhoven moet worden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met de afspraken over governance en samenwerking in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Om deze gemeenschappelijke regeling te kunnen wijzigen moeten zowel de raad als het college instemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

Het college heeft besloten met de voorgestelde regeling in te stemmen, onder voorbehoud van toestemming van de raad. Daarnaast is besloten om het raadvoorstel "Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven" ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Covid-19 noodsteun regeling

Er zijn ondernemers binnen de gemeente die zijn getroffen door de Covid-19 maatregelen en niet (of niet voldoende) steun kunnen krijgen vanuit de financiële steunpakketten van de Rijksoverheid. Deze bestaande regelingen lijken niet één-op-één toepasbaar om uit de problemen te komen. Om deze ondernemers te ondersteunen roepen de gemeente een tijdelijke maatregel in het leven: de “Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 Noodsteun aan ondernemingen, Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021” die voorziet in het benodigde maatwerk.

Het college stelt de regeling “Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 Noodsteun aan ondernemingen, Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021” vast. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 20.000,-.

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Ieder jaar biedt het college een ontwerp-begroting voor het komende jaar en een meerjarenraming voor de 3 volgende jaren aan de raad aan. In de begroting staan alle taken en activiteiten die de gemeente gaat uitvoeren en de bedragen die de raad daarvoor beschikbaar stelt.

Het college heeft ingestemd met de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
Het raadsvoorstel "Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025" wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP)

De gemeentelijke vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel met grote financiële en maatschappelijke waarde. Structureel onderhoud is daarom van essentieel belang. Daarom inventariseert de gemeente elke 4 jaar al de gemeentelijke gebouwen en stellen daaruit een MJOP op. De bestaande MJOP (2018-2032) is nu geactualiseerd.

Het college heeft ingestemd met de MJOP 2022-2032, gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 2767).