Nota Mantelzorg 2021-2025

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat de meest kwetsbare inwoners mee kunnen blijven doen. Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. In de mantelzorgnota 2021-2025 zet de gemeente Nuenen haar speerpunten en acties voor de komende jaren uiteen. De nota is in samenwerking met diverse expertisecentra, het steunpunt Mantelzorg Nuenen en de werkgroep Mantelzorg Nuenen ontwikkeld.

Het raadsvoorstel nota Mantelzorg 2021-2025 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De reactie op het mantelzorgadvies van de ASD wordt vastgesteld en verzonden naar de ASD.

Nota Dementievriendelijk Nuenen 2021-2025

Het aantal inwoners met dementie neemt de komende jaren toe. In een dementie-vriendelijke gemeente werken verschillende partijen, zoals de gemeente, welzijnsorganisaties en ondernemers samen om een gunstige omgeving te creëren voor mensen die leven met dementie. De impact van het ziektebeeld, samen met de toenemende vergrijzing binnen de gemeente Nuenen rechtvaardigt dit beleid. De gemeente Nuenen wil dat inwoners naar vermogen mee kunnen (blijven) doen binnen haar gemeenschap.
In de nota Dementievriendelijke Nuenen 2021-2025 wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt met de nota Mantelzorg 2021-2024. Inwoners met dementie gaan uiteindelijk een steeds groter beroep doen op hun naasten, de mantelzorgers. De gemeente Nuenen wenst overbelasting te voorkomen. Het voorliggende beleid is echter breder toepasbaar: wat goed is voor mensen met dementie is ook goed voor veel andere groepen in de samenleving.

Het raadsvoorstel nota Dementievriendelijk Nuenen 2021-2025 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De reactie van de ASD op de aanbevelingen voor de nota Dementievriendelijk Nuenen 2021-2025 wordt vastgesteld en verzonden naar de ASD.

Transitievisie Warmte

Gemeenten zijn vanuit het landelijk Klimaatakkoord verplicht om vóór eind 2021 een vastgestelde transitievisie warmte te hebben. Met deze transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden
afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Het raadsvoorstel Transitievisie Warmte wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Bestuursovereenkomst bibliotheek

Het bibliotheekwerk in de gemeentes Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel wordt door Bibliotheek Dommeldal uitgevoerd op basis van een bestuursovereenkomst. Daarin staan de kwantitatieve en kwalitatieve afspraken tussen de vier partijen beschreven en is gesloten voor de periode 2016-2019. De overeenkomst is verlengd tot 1 juli 2021 zodat er eerst een visie op bibliotheekwerk ontwikkeld kon worden. Deze visie is op 8 juli 2021 door de Raad vastgesteld.

Door het college wordt ingestemd met de bestuursovereenkomst van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en de Stichting Basisbibliotheek Dommeldal met betrekking tot de uitvoering van het bibliotheekwerk in de periode 2021-2024.

Tijdelijke oplossing wateroverlast Opwettenseweg

Op de Opwettenseweg tussen de Meijerijlaan en Berkenbos treedt zeer regelmatig wateroverlast op bij hevige regenbuien. Hiervoor wordt een tijdelijke oplossing voorgesteld, omdat een definitieve oplossing nog geruime tijd op zich laat wachten. Reden hiervan is, dat er veel aspecten een rol spelen bij de keuze voor een wegprofiel dat past bij een verkeersluwe Opwettenseweg (besluit raad april 2021).

Het raadsvoorstel Tijdelijke oplossing wateroverlast Opwettenseweg (Meijerijlaan - Berkenbos) wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2022 - 2030

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 (DPRA) heeft de rijksoverheid 7 ambities neergelegd. Stap 1 was het uitvoeren van een klimaatstress-test. In het nu voorliggende Uitvoeringsplan zijn de stappen 2, 3 en 4 opgenomen. Als uitkomst hiervan is in het Uitvoeringsplan geschetst welke acties er de komende jaren uitgevoerd moeten worden op de voor de gemeente Nuenen meest belangrijke klimaattrends; hitte, droogte en wateroverlast.

Door het college wordt ingestemd met het uitvoeringsplan ruimtelijke adaptatie 2022 – 2030. De Raadsinformatiebrief wordt vastgesteld en verzonden naar de raad.

Beslissing op bezwaren

Er zijn beslissing op bezwaren tegen besluiten van het college ontvangen. 1. Het besluit van 19 januari 2021 waarbij het recht op bijstand met terugwerkende kracht wordt ingetrokken en de ten onrechte ontvangen bijstand van € 16.546,85 wordt teruggevorderd op grond van de Participatiewet; en 2. Het besluit van 29 maart 2021 waarbij de aanvraag om een bijstandsuitkering buiten behandeling is gesteld.
Het college besluit de bezwaarschriften tegen de bestreden besluiten van 19 januari 2021 en 29 maart 2021 ontvankelijk te verklaren en ongegrond te verklaren.

Vaststelling subsidie VGVN 2020 2.0

De stichting Van Gogh Village Nuenen (VGVN) maakt bezwaar tegen de beschikking voor het verlenen van de subsidie over het jaar 2020. In het specifiek tegen de bepaling waarin is opgenomen dat een onderdeel van de subsidieverantwoording moet bestaan uit een accountantsverklaring. De portefeuillehouder is in gesprek met de stichting VGVN over de hoogte van de subsidie en bijbehorende voorwaarde voor de jaren 2021 en verder. Het jaar 2020 wordt als tussenjaar beschouwd. Het college wordt voorgesteld de betreffende bepaling niet van toepassing te verklaren voor het jaar 2020 en dit te verwerken bij de vaststelling van de subsidie. De subsidie aan de stichting Van Gogh Village Nuenen voor het jaar 2020 wordt vastgesteld op €65.000,- en hierbij wordt afgezien van toetsing op basis van een accountantsverklaring.

Programmering nieuwe werklocaties SGE 2021

De economie houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Dat is waarom in het Stedelijk Gebied Eindhoven de negen gemeenten samenwerken ‘als ware we één gemeente’ en eerder in 2016 een bedrijventerreinen programmering is opgesteld. Deze programmering is geactualiseerd en ligt, samen met het bijbehorende en aangepaste financieel arrangement, voor ter besluitvorming in elk van de negen gemeenten. Het raadsvoorstel Programmering nieuwe werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Raadsvoorstel Verordening onderwijshuisvesting 2021

De lokale onderwijshuisvestingverordening moet aangepast worden. Het college stelt de concept verordening vast. Hierover wordt Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd met de drie schoolbesturen. De Adviesraad Sociaal Domein wordt om advies gevraagd. In het concept is een aantal eerdere wetswijzigingen verwerkt en de VNG normbedragen zijn overgenomen. De afstandscriteria voor bewegingsonderwijs zijn aangepast.

De concept Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 wordt definitief vastgesteld. Het raadsvoorstel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De reactie van het college op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein wordt vastgesteld.