Pilot M@zl op het Nuenens college met ingang van september 2021.

Het college besluit een pilot uit te voeren met het traject M@zl op het Nuenens College. Het doel is om het geoorloofd ziekteverzuim terug te dringen en schooluitval te voorkomen. Om te kunnen beoordelen of de pilot voldoende resultaat oplevert streeft het college ernaar om het product ook in schooljaar 2022-2023 in te zetten. Na evaluatie wordt een besluit genomen over structurele inzet. Door het college wordt ingestemd met het plan van aanpak van de pilot M@zl. In de conceptbegroting 2022-2025 wordt een bedrag van € 8.200 opgenomen voor de kalenderjaren 2022 en 2023.

Tarieven gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het college besluit in te stemmen met het ophogen van de tarieven voor de gecertificeerde instellingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De tarieven stijgen met gemiddeld 4,7%, met daar bovenop een verhoging van 2% voor risicobeheersing en 2% voor innovatie. Voor Nuenen bedragen de meerkosten ongeveer € 31.430, gebaseerd op het werkelijk gebruik 2020.

Beslissing op bezwaar afwijzing bijzondere bijstand

Er is een beslissing op bezwaar ingediend tegen de bestreden besluiten van het college van 28 en 30 december 2020 inzake de afwijzing bijzondere bijstand omtrent kosten van een arbeid medische expertise als ook eigen bijdrage advocaat. Het college besluit, conform het advies van de commissie, het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

Beslissing op bezwaar inzake de afwijzing om uitkering tot levensonderhoud en bijzondere bijstand 

Het college besluit de bezwaarschriften (tegen het besluit van het college van 16 februari 2021) ontvankelijk te verklaren. Het advies van de commissie wordt overgenomen en de bezwaarschriften worden ongegrond verklaard.