Inzameling ondergrondse containers Witte-Hondpad

Voor de inzameling van papier en restafval bij de tijdelijke woningen aan het Witte-Hondpad gaat de gemeente twee ondergrondse containers plaatsen. De toekomstige gebruikers zijn door de projectontwikkelaar over de wijze van afvalinzameling ingelicht. De locatie van de ondergrondse containers maakt onderdeel uit van het ontwerpplan dat de projectontwikkelaar heeft gemaakt.
Het college wijst de locatie Witte-Hondpad aan voor plaatsing van een tweetal ondergrondse containers.

Concept-rapport rekenkamercommissie Beheersing uitvoering Jeugdwet

Het college ontving van de Rekenkamercommissie het conceptrapport ‘Beheersing uitvoering Jeugdwet’. Het college besluit een reactie op het conceptrapport te versturen. Hierin wordt een aantal aanpassingen voorgesteld en reageert het college op de analyse van de rekenkamercommissie.
Het college stemt in met de reactie en besluit deze te verzenden naar de Rekenkamercommissie.

Akte van cessie NL Truckkartel VRBZO

De Europese Commissie heeft in 2016 vastgesteld dat onder leveranciers van vrachtwagens kartelvorming heeft plaatsgevonden. Benadeelden (waaronder gemeenten en Veiligheidsregio’s vanwege aangekochte brandweervoertuigen) kunnen schade verhalen. VRBZO lift mee in een gecoördineerde deelname aan de massaclaim van NL Truckkartel. Voor het vervolg van de procedure is een overeenkomst tussen gemeente en VRBZO nodig.
Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met VRBZO. De overeenkomst heeft betrekking op de vordering op het truckkartel in verband met tussen 1997 en 2011 aangeschafte nieuwe brandweervoertuigen.