De gemeente Nuenen, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken. Het gaat over de volkshuisvestelijke ambities en doelen en de beweging die nodig is om deze te bereiken. De prestatieafspraken vormen een middel om het woonbeleid van de gemeente te verwezenlijken; corporaties moeten namelijk naar redelijkheid bijdragen aan het lokale woonbeleid. Onderwerpen zijn onder meer de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid, sociaalmaatschappelijke opgaven en specifieke doelgroepen. Het gaat in Nuenen om de corporaties Helpt Elkander, Woonbedrijf, Wooninc, Woonzorg Nederland en de respectievelijke huurdersorganisaties.

Meer informatie over de prestatieafspraken vindt u op de website raadsinformatie.nuenen.nl. Hier kunt u alle bijbehorende stukken inzien (raadsinformatiebrief, oplegnotitie).