In Nuenen werken we samen aan een duurzame gemeente. Zodat ons Nuenen die fijne plek blijft om te wonen, te leven en te werken. Zo gaan we stap voor stap aan de slag met de energietransitie: de komende jaren gaan we steeds meer duurzame elektriciteit opwekken uit onder andere zonne-energie en gaan we onze woningen en gebouwen isoleren.

Ook op regionaal niveau gaan we aan de slag, in de Metropool Regio Eindhoven (MRE). De ambities van de MRE (gemeenten, provincie en waterschappen) zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie 1.0 (hierna: RES 1.0). De RES 1.0 is recent door de gemeenteraad in Nuenen vastgesteld.

Wat is de RES 1.0?

In de RES 1.0 staan de ambities rondom het opwekken van grootschalige energie (uit zonne- en windenergie). Ook wordt er in de RES gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen (alles wat niet nodig is, hoeft immers niet opgewekt te worden) en wordt de regionale warmtevraag in kaart gebracht. In Nuenen is deze op 16 december behandeld door de raad. Nuenen heeft op dit moment binnen de RES geen zoekgebieden (locaties waar we op termijn zonneweides en windturbines kunnen plaatsen) voor zonneweides of windturbines in de RES 1.0. De bijdrage van Nuenen is voornamelijk gericht op zon op daken en het stimuleren van energiebesparing.

De RES 1.0 is te downloaden via de website www.energieregiomre.nl(externe link). Je vindt hier de volledige RES 1.0(externe link) en de samenvattende publieksversie RES 1.0(externe link).

Vastgesteld in Nuenense gemeenteraad

De RES 1.0 wordt door alle gemeenteraden behandeld. In Nuenen is de RES 1.0 op donderdag 16 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Na de behandelingen in de gemeenteraden wordt de RES 1.0 aangeboden bij het Nationale Programma Regionale Energie Strategie (hierna: NP RES). Het NP RES bekijkt en vergelijkt de plannen met andere regio’s in Nederland om zo te zien of de doelstellingen uit het Nationale Klimaatakkoord haalbaar zijn.

Vervolg en meer informatie

De MRE-regio gaat aan de slag met een Samenwerkings- en Uitvoeringsplan om de ambities in de RES 1.0 stap voor stap te bereiken.

Wilt u meer weten over de energieregio MRE, de RES 1.0 en de vervolgstappen? Kijk op de website www.energieregiomre.nl(externe link).