Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. 

Het college voert wetten uit en houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen en -besluiten. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling is hieronder aangegeven. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt. 

Burgemeester Maarten Houben

Burgemeester Maarten Houben
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • APV- en evenementenvergunningen
 • Regionale samenwerking
 • Dorpsraden en de wijk Eeneind
 • Algemene Zaken
 • Dienstverlening (incl. digitale dienstverlening en verkiezingen)
 • Personeel en Organisatie
 • Informatiebeleid en -veiligheid (incl. ICT)
 • Voorlichting en communicatie

De burgemeester is bereikbaar via mevrouw Rita van Geffen: 040 - 263 16 10 of r.vangeffen@nuenen.nl

Nevenfuncties burgemeester Maarten Houben

Veiligheid

 • Voorzitter Programmaraad Maatschappelijke Onrust Oost-Brabant
 • Voorzitter Programmaraad Evenementenveiligheid Oost-Brabant
 • Voorzitter Bestuurlijke begeleidingsgroep Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
 • Lid dagelijks bestuur VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Lid algemeen bestuur VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Themaverantwoordelijke strategische agenda Veiligheidsberaad

Regionale samenwerking

 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
 • Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven

Dommelvallei

 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige nevenfuncties

 • Secretaris/penningmeester Raad van Toezicht Stichting ter behoud van Klein Paradijs
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kazerne Foundation
 • Gecommitteerde/gastdocent Fontys Hogescholen
 • Lid Raad van Advies SOSE (Samenwerkende OMO Scholen regio Eindhoven)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Den Bosch Partners

Wethouder Patrick Kok

Politieke partij: W70

 • Wonen/volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkelingen (incl. centrumontwikkeling,  Wereld van Van Gogh, Van Gogh NP en grondzaken)
 • Omgevingswet (incl. vergunningverlening en VTH-beleid)
 • Evenementenbeleid
 • Participatie
 • Derde loco-burgemeester

Wethouder Kok is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Patrick Kok

Regionale samenwerking

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen en Ruimte Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Lid Kernteam Nationaal Park Van Gogh           

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter van Stichting Winterfair Geertruidenberg (onbezoldigd)
 • Lid Brabantse scoutingscommissie VVD Regio Zuid
 • Lid begeleidingscommissie Masterclass VVD Regio Zuid

 Wethouder Niels Wouters

 Wethouder Niels Wouters

Politieke partij: W70

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Werk/participatiewet
 • Arbeidsmarkt
 • Inburgering
 • Gezondheid
 • Algemene voorzieningen
 • Vroegsignalering
 • Opvang vluchtelingen
 • Sinti
 • Eerste loco-burgemeester

Wethouder Wouters is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Niels Wouters

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Regionale samenwerking

 • Lid dagelijks bestuur Werkvoorziening de Dommel (WSD-groep)
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorziening de Dommel (WSD-groep)
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant-Zuidoost
 • Lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktregio
 • Lid stuurgroep Huis naar Werk
 • Lid dagelijks bestuur Regionaal Werkbedrijf

Wethouder Bertje van Stiphout

Wethouder Bertje van Stiphout

Politieke partij: D66

 • Financiën (incl. P&C-cyclus)
 • Belastingen en leges
 • Subsidies (beleid en verlening)
 • Economische zaken
 • Villagemarketing en toerisme
 • Cultureel erfgoed (incl. kunst en monumenten)
 • Dossiers Gulbergen, Enode en Eeneind West
 • Juridische zaken
 • Vierde loco-burgemeester

Wethouder Van Stiphout is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Bertje van Stiphout

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Financiën Dienst Dommelvallei

Regionale samenwerking

 • Lid Commissie van Advies voor financiën Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Stedelijk Gebied Eindhoven, tevens bestuurlijk trekker bedrijventerreinen
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Evenementen & Voorzieningen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid Vergadering van Aangeslotenen BIZOB
 • Lid adviescommissie Ontwikkeling Gulbergen
 • Lid stuurgroep Ontwikkeling Gulbergen
 • Lid bestuurlijk overleg Brownfields XXL
 • Lid Stuurgroep Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost (Peelgemeenten)

Wethouder Sandor Löwik

Wethouder Sandor Löwik

Politieke partij: GroenLinks/PvdA

 • Maatschappelijk vastgoed (incl. onderwijshuisvesting en sportaccommodaties)
 • Duurzaamheid (incl. energietransitie en klimaatadaptatie)
 • Groen en waterhuishouding
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte (incl. wegen en civiele kunstwerken)
 • Afval en milieu (incl. bodem)
 • Dossiers de Hongerman en het Klooster
 • Begraafplaats Oude Landen
 • Verenigingen
 • Sport (incl. lokaal sportakkoord en 2e sporthal)
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid
 • Tweede loco-burgemeester

Wethouder Löwik is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Sandor Löwik

Regionale Samenwerking

 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
 • Lid Stuurgroep Dommeldal uit de verf
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Vereniging Sport en Gemeenten Zuid-Oost Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Regionale Energiestrategie Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Klimaatportaal Zuid-Oost Brabant

Overige nevenfuncties

Bestuurslid VVE (school)gebouw Ouwlandsedijk 27, Nuenen

Gemeentesecretaris Marike Arents

Gemeentesecretaris Marike Arents

E-mailadres: m.arents@nuenen.nl

Telefoonnummer: 040 - 263 16 10

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Zij is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties gemeentesecretaris Marike Arents

Dommelvallei

 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Regionale samenwerking

 • Lid adviescommissie financiën en bedrijfsvoering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost