Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. 

Het college voert wetten uit en houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen en -besluiten. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt. 

Burgemeester Maarten Houben

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking
 • Algemene Zaken
 • Personeel en Organisatie
 • Informatiebeleid en -veiligheid (inclusief ICT)
 • Voorlichting en communicatie

De burgemeester is bereikbaar via mevrouw Rita van Geffen: 040 - 263 16 10 of r.vangeffen@nuenen.nl

Wethouder Ralf Stultiëns

Politieke partij: W70

 • Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkelingen (inclusief. centrumontwikkeling)
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid
 • Huisvesting Sinti
 • Omgevingswet (inclusief vergunningverlening)
 • Evenementenvergunningen
 • Participatie

Wethouder Stultiëns is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Wethouder Sandor Löwik

Politieke partij: GroenLinks/PvdA

 • Maatschappelijk vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting en sportaccommodaties)
 • Duurzaamheid (inclusief energietransitie en klimaatadaptatie)
 • Groen en waterhuishouding
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte (inclusief wegen en civiele kunstwerken)
 • Afval en milieu (inclusief. bodem)
 • Dossiers de Hongerman en het Klooster
 • Begraafplaats Oude Landen
 • Verenigingen
 • Sport (inclusief lokaal sportakkoord en 2e sporthal)

Wethouder Löwik is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Wethouder Bertje van Stiphout

Politieke partij: D66

 • Financiën (inclusief P&C-cyclus)
 • Belastingen en leges
 • Subsidies (beleid en verlening)
 • Economische zaken
 • Villagemarketing en toerisme
 • Cultureel erfgoed (inclusief kunst en monumenten)
 • Dossiers Gulbergen, Enode en Eeneind West
 • Juridische zaken

Wethouder Van Stiphout is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

 Wethouder Niels Wouters

Politieke partij: W70

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Werk/participatiewet (incl. Circulair ambachtscentrum)
 • Inburgering
 • Gezondheid
 • Algemene voorzieningen
 • Vroegsignalering
 • Dienstverlening (incl. digitale dienstverlening)

Wethouder Wouters is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Gemeentesecretaris Marike Arents

E-mailadres: m.arents@nuenen.nl

Telefoonnummer: 040 - 263 16 10

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Zij is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.