Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. 

Het college voert wetten uit en houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen en -besluiten. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling is hieronder aangegeven. Ze vergaderen elke maandag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt. 

Burgemeester Madeleine van Toorenburg

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • APV- en evenementenvergunningen
 • Regionale samenwerking
 • Dorpsraden en de wijk Eeneind
 • Algemene Zaken
 • Dienstverlening (incl. digitale dienstverlening en verkiezingen)
 • Personeel en Organisatie
 • Informatiebeleid en -veiligheid (incl. ICT)
 • Voorlichting en communicatie

De burgemeester is bereikbaar via mevrouw Rita van Geffen: 040 - 263 16 10 of r.vangeffen@nuenen.nl

Nevenfuncties burgemeester Madeleine van Toorenburg

 • Lid Eerste Kamer der Staten Generaal (CDA)
 • Voorzitter raad van toezicht GGZ Oost-Brabant

 Wethouder Niels Wouters

 Wethouder Niels Wouters

Politieke partij: W70

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Werk/participatiewet
 • Arbeidsmarkt
 • Inburgering
 • Gezondheid
 • Algemene voorzieningen
 • Vroegsignalering
 • Opvang vluchtelingen
 • Sinti
 • Eerste loco-burgemeester

Wethouder Wouters is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Niels Wouters

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Regionale samenwerking

 • Lid dagelijks bestuur Werkvoorziening de Dommel (WSD-groep)
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorziening de Dommel (WSD-groep)
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant-Zuidoost
 • Lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktregio
 • Lid stuurgroep Huis naar Werk
 • Lid dagelijks bestuur Regionaal Werkbedrijf

Wethouder Sandor Löwik

Wethouder Sandor Löwik

Politieke partij: GroenLinks/PvdA

 • Maatschappelijk vastgoed (incl. onderwijshuisvesting en sportaccommodaties)
 • Duurzaamheid (incl. energietransitie en klimaatadaptatie)
 • Groen en waterhuishouding
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte (incl. wegen en civiele kunstwerken)
 • Afval en milieu (incl. bodem)
 • Dossiers de Hongerman en het Klooster
 • Begraafplaats Oude Landen
 • Verenigingen
 • Sport (incl. lokaal sportakkoord en 2e sporthal)
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid
 • Tweede loco-burgemeester

Wethouder Löwik is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Sandor Löwik

Regionale Samenwerking

 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
 • Lid Stuurgroep Dommeldal uit de verf
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Vereniging Sport en Gemeenten Zuid-Oost Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Regionale Energiestrategie Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Klimaatportaal Zuid-Oost Brabant

Overige nevenfuncties

Bestuurslid VVE (school)gebouw Ouwlandsedijk 27, Nuenen

Wethouder Patrick Kok

Politieke partij: W70

 • Wonen/volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkelingen (incl. centrumontwikkeling,  Wereld van Van Gogh, Van Gogh NP en grondzaken)
 • Omgevingswet (incl. vergunningverlening en VTH-beleid)
 • Evenementenbeleid
 • Participatie
 • Derde loco-burgemeester

Wethouder Kok is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Patrick Kok

Regionale samenwerking

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen en Ruimte Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Lid Kernteam Nationaal Park Van Gogh           

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Winterfair Geertruidenberg
 • Lid Brabantse scoutingscommissie VVD Regio Zuid
 • Lid begeleidingscommissie Masterclass VVD Regio Zuid
 • Voorzitter Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe

Wethouder Bertje van Stiphout

Wethouder Bertje van Stiphout

Politieke partij: D66

 • Financiën (incl. P&C-cyclus)
 • Belastingen en leges
 • Subsidies (beleid en verlening)
 • Economische zaken
 • Villagemarketing en toerisme
 • Cultureel erfgoed (incl. kunst en monumenten)
 • Dossiers Gulbergen, Enode en Eeneind West
 • Juridische zaken
 • Vierde loco-burgemeester

Wethouder Van Stiphout is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Nevenfuncties wethouder Bertje van Stiphout

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Financiën Dienst Dommelvallei

Regionale samenwerking

 • Lid Commissie van Advies voor financiën Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Stedelijk Gebied Eindhoven, tevens bestuurlijk trekker bedrijventerreinen
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Evenementen & Voorzieningen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid Vergadering van Aangeslotenen BIZOB
 • Lid adviescommissie Ontwikkeling Gulbergen
 • Lid stuurgroep Ontwikkeling Gulbergen
 • Lid bestuurlijk overleg Brownfields XXL
 • Lid Stuurgroep Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost (Peelgemeenten)

Gemeentesecretaris Marike Arents

Gemeentesecretaris Marike Arents

E-mailadres: m.arents@nuenen.nl

Telefoonnummer: 040 - 263 16 10

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Zij is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties gemeentesecretaris Marike Arents

Dommelvallei

 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Regionale samenwerking

 • Lid adviescommissie financiën en bedrijfsvoering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost