Voorgenomen ontwikkeling

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om het bestemmingsplan Nederwetten te herzien voor de bouw van maximaal 29 woningen in het gebied tussen de Hoekstraat en de Eikelkampen. Voorafgaand aan de herziening van het bestemmingsplan wordt een inspraakprocedure doorlopen. Hiervoor is een inspraakdocument opgesteld waarin de voorgenomen ontwikkeling is beschreven.

Inspraakdocument ter inzage

Het inspraakdocument Woningbouwontwikkeling Hoekstraat-Eikelkampen Nederwetten en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het inspraakdocument kan op afspraak of tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen worden ingezien. Het inspraakdocument is ook hier in te zien: Inspraakdocument bestemmingsplan Hoekstraat/Eikelkampen

Informatieavond

Op donderdag 17 september 2020 organiseert de ontwikkelaar in De Koppelaar, De Koppel 5 in Nederwetten, een informatieavond over de voorgenomen ontwikkeling. De informatieavond start om 19.00uur. Tijdens deze informatieavond kan iedere belangstellende komen kijken, luisteren en vragen stellen over het inspraakdocument.

In verband met COVID-19 is de informatieavond alleen door middel van inschrijving toegankelijk. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 14 september 2020 inschrijven door een e-mail te sturen naar hilde@vansantvoortarchitecten.nl

Indienen inspraakreactie

Binnen de termijn van ter inzage legging kan een ieder een inspraakreactie over dit inspraakdocument kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. U kunt een brief per post of online naar ons sturen. U kunt dat doen via de digitale brief met DigID op onze website. Een elektronische brief wordt als een officiële brief in behandeling genomen. Een inspraakreactie kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij G. Andriessen van de Afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040 – 2631 648).

Ter informatie

Door het indienen van een inspraakreactie gaat u akkoord met openbaarmaking van uw straat- en huisnummergegevens. Deze gegevens zijn naast de inhoud van uw inspraakreactie van essentieel belang voor een zorgvuldige belangenafweging. Overige persoons- en adresgegevens, zoals uw naam, worden geanonimiseerd. Uiteraard worden deze gegevens enkel gebruikt voor het doel waarvoor u deze ter beschikking heeft gesteld, ter behandeling van zaak.