Klik hier voor een grotere afbeelding

Gemeente Nuenen en Provincie Noord-Brabant gaan in 2021 samen op zoek naar maatregelen om de verkeersleefbaarheid* en bereikbaarheid van Nuenen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Als we geen maatregelen nemen verslechtert de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid in Nuenen door toenemend verkeer. Daarom onderzoeken we het probleem, bedenken we oplossingen en kiezen we een pakket maatregelen dat we komende jaren (tot 2030) gaan uitvoeren.

* Met verkeersleefbaarheid bedoelen we: elementen die door verkeer invloed hebben op de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid van Nuenenaren. Denk aan een toename van fijnstof, geluid en trillingen.
 

Update: raad stelt voorkeursscenario vast

Voorkeursscenario

De gemeenteraad heeft op 8 juli jl. een voorkeursscenario gekozen om de bereikbaarheid en de verkeersleefbaarheid van Nuenen in de toekomst te borgen. De komende maanden werken we dit verder uit en stemmen we dit af in de regio. Het voorkeursscenario is gebaseerd op scenario 1A met een aantal aanpassingen (klik op de link voor een plattegrond met daarop de verschillende maatregelen). In het voorkeursscenario staan alternatieven voor vervoerswijzen voorop om verdere groei van het autoverkeer en daarmee gepaarde overlast in Nuenen te temperen.

Kernelementen zijn snelfietsroutes, het versterken van de verbinding voor openbaar vervoer en openstelling van de busbanen op de A270. Ondersteunend zijn overstapmogelijkheden en slimme maatregelen. Bij de genoemde nadere uitwerking  worden ook nog aanvullende maatregelen meegenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van  ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld vergroening) en beperking van geluid.

De raad kiest dus niet voor extra rijstroken of snelheidsverhoging op de Smits van Oyenlaan. Een Oostelijke randweg om Nuenen is ook van de baan.

Maatregelen in het voorkeursscenario

In het voorkeursscenario is een samenhangend pakket aan maatregelen opgenomen voor de (verkeers)leefbaarheid in en bereikbaarheid van Nuenen. Dit scenario sluit aan bij het groene karakter van Nuenen, maar zorgt ook voor een betere doorstroming van het autoverkeer.

Belangrijkste maatregelen

 • De snelheid op de Smits van Oyenlaan blijft overal binnen de kom 50 km/uur.
 • Op het noordelijk deel van de Smits van Oyenlaan krijgt het openbaar vervoer meer prioriteit op de kruispunten
 • Ongelijkvloerse kruisingen voor fietsverkeer bij de Smits van Oyenlaan (kruisingen Papenvoortsedijk en Beekstraat) en de Wolvendijk (kruising A270-Opwettensweg).
 • Een (snel)fietsroute tussen Gerwen en de centrale bushalte Nuenen.
 • Openstelling van de busbanen A270 ter hoogte van de Geldropsedijk (alleen van en naar Eindhoven) voor gemotoriseerd verkeer.
 • Een doseerinstallatie op de Geldropsedijk (locatie nader te bepalen, maar ten zuiden van de A270) waardoor de Geldropsedijk niet aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer vanuit Geldrop, ook niet bij openstelling van de busbanen.
 • Verbeteren van (regionale) fietsverbindingen tussen Nuenen met Laarbeek, Helmond, Geldrop, Eindhoven.
 • Een mogelijke P&R in de buurt van Gerwen.
 • Slimme verkeersinstallatie en communicatiemiddelen etc.
 • Aanvullende maatregelen.

Maatregelen voor de (verkeers)leefbaarheid (bijvoorbeeld geluidsbeperkende maatregelen).

 • Maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit van en bij de bundelroutes te verbeteren (denk aan vergroening van bermen).
 • Vereenvoudiging van de verkeershandhavingstaken van de politie wordt meegenomen waar zich kansen voordoen (bij reconstructies).
 • Gedetailleerdere, kleinere maatregelen die niet onderscheidend zijn voor de scenariokeuze maar wel interessant zijn bij de uitwerking

Maatregelen die nog onderzocht worden

 • Verlaging van de snelheid naar 80 km op de A270 (Helmondweg) wordt verder onderzocht. Zowel de verkeerskundige effecten, als de  effecten op de (verkeers)leefbaarheid. Daarna volgt een keuze hierover.
 • De gevolgen van een eventuele spoortunnel bij Eeneind (overgang Collse Hoefdijk) wordt in de volgende fase onderzocht.

Raadsbesluit

Op 8 juli heeft de gemeenteraad besloten om dit voorkeursscenario verder uit te werken tot een schetsontwerp (kijk hier voor alle raadssukken). De raad heeft hiermee tussentijds richting gegeven in het onderzoek naar verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid. De komende maanden onderzoeken we de gekozen bouwstenen verder, stemmen we dit af in de regio en maken we een schetsontwerp. Eind 2021 leggen we het schetsontwerp met maatregelenpakket voor aan de gemeenteraad.

Scenario's

Ook in de gemeente Nuenen neemt de verkeersdrukte ieder jaar verder toe. Daarom denken we na over manieren om Nuenen toekomstbestendig te maken wat betreft verkeersdrukte. Hiertoe zijn drie mogelijke scenario’s uitgewerkt. In alle scenario’s zit een pakket aan maatregelen op het gebied van verkeer, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

Bekijk de scenario's (pdf)

Hieronder lichten we de scenario's toe aan de hand van een korte beschrijving, de kenmerken en de maatregelen.


Scenario 1a: bestaand tracé benutten: multimodaliteit

In het eerste scenario gaan we Nuenen en de regio verleiden tot meer gebruik van fiets en openbaar vervoer. De alternatieve vervoerswijzen staan voorop. Zo proberen we verdere groei van het autoverkeer en daarmee leefbaarheidsverslechtering te temperen. Kernelementen zijn bijvoorbeeld snelfietsroutes en het versterken van het openbaar vervoer. Het autoverkeer wikkelen we af binnen de bestaande wegen. In dit scenario kijken we ook hoe we de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit op en nabij de bundelroutes kunnen verbeteren.

Kenmerken

 • Gebruiken bestaande wegen Smits van Oyenlaan en A270 als bundelroute;
 • Inzetten op alternatieve vervoerwijzen, zoals fiets en Openbaar Vervoer;
 • Geen uitbreiding van rijstroken en opstelstroken;
 • Inzetten op het temperen van de groei van autoverkeer en daarmee ook de verkeersleefbaarheidsproblemen.

Maatregelen

Openbaar vervoer

 • Vrije doorgang bus Gerwen – centrum Nuenen
 • HOV-overstappunten in Nuenen Centrum en omgeving Gerwen

Fiets

 • Aanleg snelfietspaden en verbetering onderliggende structuur
 • Fiets ongelijkvloers kruisen (bv. tunnels)

Smart mobility

 • Slim sturen van het verkeer (iVRI’s)
 • Deelmobiliteit
 • Afspraken met werkgevers (werkgeversbenadering)

Leefbaarheid

 • Geluid, groen, ruimtelijke kwaliteit, inpassing

Scenario 1b: bestaande tracé benutten: capaciteit auto

Het tweede scenario richt zich wel op meer ruimte voor autoverkeer binnen het bestaande wegennet. Daarbij kijken we naar een (beperkte) uitbreiding van de capaciteit. Denk aan verbetering van de doorstroming, extra opstelstroken en het ongelijkvloers maken van kruisingen met fietsverkeer. Maatregelen voor fietsverkeer, openbaar vervoer, overstapmogelijkheden en andere slimme maatregelen zijn aanvullend. Daarnaast kijken we ook in dit scenario naar naar verbetering van de leefbaarheid (verkeersoverlast) en ruimtelijke kwaliteit op en nabij de bundelroutes.

Kenmerken

 • Gebruiken bestaande wegen Smits van Oyenlaan en A270 als bundelroute;
 • Verbetering doorstroming door in te zetten op (beperkte) uitbreiding wegcapaciteit voor de auto. 

Maatregelen

Auto

 • Veiligheid noordelijke deel SvO-laan door 2 fietstunnels
 • Capaciteitsvergroting kruispunten SvO-laan
 • Snelheidsverhoging zuidelijke deel SvO-laan
 • Openstelling Geldropsedijk – A270 voor autoverkeer

Fiets & openbaar vervoer

 • Aanleg snelfietspaden
 • Overstapmogelijkheden verbeteren door hubs bij Gerwen en Nuenen centrum, bus geen vrije doorgang

Leefbaarheid

 • Geluid, groen, ruimtelijke kwaliteit, inpassing

Scenario 2: nieuw tracé: Oostelijke randweg

Waar de eerste twee scenario’s uitgingen van een oplossing op bestaande tracés, gaat het derde scenario uit van de aanleg van een nieuw tracé. In dit scenario leiden we autoverkeer om via een nieuwe, oostelijke route. Voorwaarde is wel dat er een optimale inpassing komt met het landschap en de bebouwing. Maar het biedt weer nieuwe mogelijkheden in de kern van Nuenen. 

Kenmerken

 • (Doorgaand) autoverkeer omleiden om de kern Nuenen naar de A270;
 • Capaciteitsvergroting van het wegennetwerk;
 • In de kern ontstaan kansen voor ruimtelijk kwaliteit en verkeersleefbaarheid.

Maatregelen

Oostelijke Randweg

 • Landschappelijk goed ingepaste verbinding Gerwen - A270
 • Natuurcompensatiepakket
 • Impuls recreatieve verbindingen

Fiets & openbaar vervoer

 • Aanleg snelfietspaden
 • Overstapmogelijkheden verbeteren door hubs bij Gerwen en Nuenen centrum, bus geen vrije doorgang

Ruimtelijke kwaliteit & leefbaarheid

 • Geluid, versterken ruimtelijke kwaliteit buitengebied en SvO-laan, versterken biodiversiteit.

Effecten

Er is bewust gekozen voor drie verschillende scenario’s. Op dit moment worden de effecten van deze scenario’s in beeld gebracht. Het gaat dan om effecten op het verkeer, de verkeersleefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Met deze drie onderscheidende scenario’s worden verschillen goed zichtbaar. In juli leggen we de scenario’s voor aan de gemeenteraad. Als zij een voorkeur hebben uitgesproken gaan we dat scenario verder uitwerken. De scenario’s wijzigen bij die uitwerking nog. Deze scenario’s zijn dus zeker geen eindplaatjes.


Vragenlijst

Wij hebben begin mei een vragenlijst uitgezet onder inwoners. De resultaten worden op dit moment geanalyseerd. De resultaten maken onderdeel uit van de stukken die ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op die manier kan de raad de uitkomsten meenemen in de afweging voor een verkeursscenario.

Wat willen we bereiken?

Met de studie willen we bereiken dat er geen verslechtering plaatsvindt en waar mogelijk een verbetering van verkeersleefbaarheid & bereikbaarheid in Nuenen, door:

 1. Sluipverkeer uit de wijken naar de bundelroutes* te sturen;
 2. Betere doorstroming van de bundelroutes;
 3. Daarmee de verkeersleefbaarheid behouden en waar mogelijk verbeteren;
 4. De “overige” omgevingskwaliteiten rondom de bundelrouters verbeteren;
 5. Geen nieuw verkeer het gebied in trekken.
* Bundelroutes zijn wegen die bedoeld zijn om woonkernen en voorzieningen te ontsluiten en regionaal verkeer te ‘bundelen. In Nuenen zijn dat de Smits van Oyenlaan en de A270.

Hoe betrekken we inwoners/ondernemers?

We kiezen uiteindelijk samen met de provincie een pakket maatregelen (najaar 2021). Daar waar mogelijk betrekken we inwoners en (direct) belanghebbenden in aanloop naar die keuze:

 • We vragen alle Nuenenaren naar de knelpunten en over de verkeersleefbaarheid. Dat doen we met een online enquête.
 • Tijdens het opstellen van bouwstenen en scenario’s consulteren we de werkgroep mobiliteit, die bestaat uit o.a. inwoners, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en VVN/ Fietsbond.
 • Om de opgestelde scenario’s te kunnen toetsen, leggen we deze voor aan inwoners en ondernemers.
 • Zodra er een principebesluit is genomen voor het voorkeursalternatief, betrekken we de direct belanghebbenden bij de verdere uitwerking.

Resultaten online raadpleging maart 2021

De studie verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid vraagt om een grondige probleemanalyse. Voor een groot deel doen we dit door bureau-onderzoek en modelberekeningen. Dit zijn vooral feitelijke onderzoeksresultaten. Het gaat echter ook om de ervaringen en beleving van inwoners en ondernemers. Daarom hebben we in maart 2021 een online enquête over verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid uitgezet onder alle inwoners. In totaal hebben 551 personen de vragenlijst ingevuld. Zij gaven ons hiermee waardevolle informatie, die we meenemen in de probleemanalyse.

Bekijk de resultaten van de online vragenlijst (pdf)

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is het probleem?

We staan niet graag in de file, maar gebruiken toch graag de auto. Dat geldt voor veel inwoners in Nuenen en de regio. Gevolg is dat er files, overlast en sluipverkeer ontstaan. Nuenenaren ervaren dat ook, zo blijkt onder andere uit enquêtes voor de Omgevingsvisie. Meer gemeenten ervaren dezelfde problemen, vooral in de buurt van Eindhoven.

Wat doet de regio in het kader van mobiliteit?

In de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten en de provincie aan mobiliteitsoplossingen. Hierin is afgestemd welke maatregelen nodig zijn. Nieuwe (snel)wegen rond Eindhoven staan niet op de langere termijn agenda (tot 2040). Meer fietsverkeer, openbaar vervoer en smart mobility helpen wel om inwoners van de regio mobiel te houden, maar zijn niet voldoende. Ook maatregelen voor gemotoriseerd verkeer zijn nodig, bij de zogenaamde bundelroutes (wegen die bedoeld zijn om woonkernen en voorzieningen te ontsluiten en regionaal verkeer daar te ‘bundelen’).

Wat houdt de studie in?

Uit een eerste studie blijkt dat bundelroutes een deel van de problemen voor verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid kunnen oplossen. Dit vraagt om nadere studies hoe die bestaande wegen eruit moeten zien, zodat ze het verkeer uit de wijken kunnen houden en er voldoende doorstroming is. Ook door Nuenen lopen bundelroutes, namelijk de Smits van Oyenlaan en de A270. De studie die wij nu doen gaat over deze twee bundelroutes.

Welk gebied wordt onderzocht, hoe groot is de studie?

De Nuenense deelstudie gaat over de bundelroutes in Nuenen, dus vooral over de Smits van Oyenlaan en de A270. Veel mensen gebruiken de bundelroutes en/of wonen dichtbij deze wegen. De studie heeft dus een groter effectgebied: de (sluip)routes door de Nuenense wijken en de regio. We kijken ook naar kansen om de ruimtelijke structuur te verbeteren (stedenbouw), voor duurzaamheid en alternatieve vervoerswijzen.

rood = Robuuste Randenstructuur (A50-A2-A67-N279)
blauw = Bundelroutes (N615, A270, Ring en Kennedylaan)
groen = Inprikkers op de N279
groen gestippeld = onderzoeksgebied Nuenen


Wie is eigenaar/kartrekker van de studie?

De gemeente Nuenen is de kartrekker van de studie. De provincie Noord-Brabant is de samenwerkende partner. Samen nemen zij de uiteindelijke beslissing over een maatregelenpakket. Er is volop regionale afstemming, vooral met de buurgemeenten die ook studies doen naar “hun” bundelroutes. De bundelroutes van Nuenen werken namelijk alleen maar goed als de bundelroutes van bijvoorbeeld Eindhoven ook goed doorstromen.

Wat willen provincie en gemeente bereiken met de studie?

Het doel van de Nuenense deelstudie is het behouden en waar mogelijk verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de bereikbaarheid van Nuenen. Dat willen we bereiken door:

 • Sluipverkeer uit de wijken naar de bundelroutes te sturen;
 • Betere doorstroming van de bundelroutes;
 • Daarmee de verkeersleefbaarheid behouden en waar mogelijk verbeteren;
 • De “overige” omgevingskwaliteiten rondom de bundelroutes verbeteren;
 • Geen nieuw verkeer het gebied in trekken.

Wat is het resultaat van de studie?

De studie is een belangrijk onderzoek dat moet leiden tot een, door provincie en gemeente, gedragen en realistisch voorkeursalternatief van (verkeers)maatregelen. Het betreft een studieresultaat:

 • met een scope naar 2030 (voor de bundelroutes Lieshoutseweg - Smits van Oyenlaan - A270) en met een doorkijk naar 2040;
 • dat (bij voorkeur) is uitgewerkt tot niveau schetsontwerp;
 • waarin projecten in de omgeving en eventuele koppelkansen zijn bepaald en afgestemd;
 • waarin afspraken zijn gemaakt over de financiering van het voorkeursalternatief, de aanpak van (het resterende deel) van de planfase en de realisatie.

Het resultaat van de studie is dus een maatregelenpakket en een besluit hierover door gemeente en provincie.

Waarom is de planning zo strak?

Hoewel de studie veelomvattend is, heeft deze een strakke tijdsplanning. Dit komt enerzijds door de samenhang met de andere studies bundelroutes en anderzijds vanwege de gemeentelijke verkiezingen in 2022.

We kiezen eerst een voorkeursscenario op hoofdlijnen (juli 2021) en werken dat dan uit in een voorkeursalternatief met een ontwerp. We streven naar besluitvorming in november 2021. Via een belangenbenadering komen we tot scenario’s, oplossingsrichtingen en een gewogen voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief bevat een uitwerking gericht op realisatie voor het Nuenense deel van de bundelroutes en omgeving voor de komende tien jaar.

Het proces en de planning is hieronder schematisch weergegeven.


Welke invloed heb ik als inwoner/ondernemer op de studie en de oplossing?

Het onderzoek naar effecten gebeurt voor een groot deel op grond van bureau-onderzoek en modelberekeningen. Adviezen worden zodoende vooral op die feitelijke onderzoeksresultaten gebaseerd. Daarnaast zijn de ervaringen, verwachtingen en beleving van inwoners en ondernemers van belang. Daarom hebben we in maart 2021 een online enquête over de ervaringen/knelpunten van verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid uitgezet onder alle inwoners. Deze is door 551 personen ingevuld. Deze input nemen we mee in de probleemanalyse.

Er is ook een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en inwoners, die we regelmatig raadplegen. Verder is participatie in elke fase maatwerk. Belangen en betrokkenheid van aanwonenden zijn natuurlijk anders bij een oostelijke randweg dan bij veranderingen aan de Smits van Oyenlaan.

We raadplegen inwoners en ondernemers op meerdere momenten en meerdere manieren. We zoeken geen overeenstemming. Het is immers een vraagstuk waarin veel concurrerende belangen zijn. We maken wel inzichtelijk wat is ingebracht tijdens de participatie. Waar is draagvlak voor en waar minder? Waar is men verdeeld over en waar zien we veel overeenstemming? Welke belangen zijn aangedragen? Uiteindelijk nemen provincie en gemeenteraad een besluit. Zij moeten een totaalafweging maken. De inbreng van inwoners en ondernemers is één van de aspecten die zij afwegen.

Wie beslist uiteindelijk over de oplossing?

De resultaten worden afgestemd met de buurgemeenten. Als de gekozen maatregelen passen binnen de vastgestelde kaders (regionale verkennende studie) beslissen de samenwerkende partners over het maatregelenpakket. Bij de gemeente is dat de gemeenteraad en bij de provincie Gedeputeerde Staten.

Hoe ziet het vervolgtraject (nadat een oplossing is gekozen) eruit?

Het resultaat van de studie bestaat uit samenhangende mobiliteitsmaatregelen. We werken dit voorkeursalternatief uit tot een schetsontwerp. Ook maken we een kosteninschatting. Om uiteindelijk ook tot realisatie over te gaan maken de partijen ook financiële afspraken en spreken we af wie welk onderdeel realiseert. Vóór 2030 moeten de maatregelen uitgevoerd zijn. 

Wat is 'verkeersleefbaarheid'?

Met verkeersleefbaarheid bedoelen we: elementen die door verkeer invloed hebben op de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid van Nuenenaren. Denk aan een toename van fijnstof, geluid en trillingen. Maar ook de ruimtelijke kwaliteit van en bij een weg. Het kan directe hinder van verkeer zijn, zoals geluidsoverlast, stank, slechte oversteekbaarheid of onveiligheid van de bundelroutes. Ook indirecte hinder op andere routes is mogelijk, bijvoorbeeld als gevolg van slecht functioneren van die bundelroutes. Luchtkwaliteit als gevolg van verkeer is ook een onderwerp waarover inwoners zich zorgen kunnen maken. We willen niet dat de leefbaarheid de komende jaren verslechtert.

Hoe en waarom meten we leefbaarheid en bereikbaarheid?

Er worden regelmatig verkeerstellingen gedaan. Die geven inzicht in het huidige verkeersbeeld. Meten van bijvoorbeeld fijnstof is ook erg interessant. Om een idee te krijgen of het huidige niveau van luchtkwaliteit aan normen voldoet zijn al onderzoeken uitgevoerd door het burgerinitiatief AiREAS. Het fijnstofniveau schommelt enorm. Het zit in Nuenen nu ruim onder de wettelijke norm en tegen de WHO-norm (de WHO streeft naar een halvering t.o.v. onze wettelijke norm). AiREAS is nu in fase 2 rond Eeneind aan de slag gegaan om meer zicht te krijgen op de lokale invloed (bijvoorbeeld van verkeer) op de luchtkwaliteit in de praktijk. Binnenkort wordt een regionaal luchtmeetnet ‘uitgerold’.

Hoe en waarom berekenen we leefbaarheid en bereikbaarheid?

De toekomstige situatie kan alleen goed voorspeld worden met verkeers- en milieumodellen. We gaan hiermee onderzoeken hoeveel auto’s er nu en in 2030 rijden en hoe groot de milieubelasting door verkeer én andere bronnen volgens de berekeningen is. Er is al veel bekend over de invloed van verkeer, ook op het gebied van fijnstof. Verkeer is zeker niet de enige bron van luchtverontreiniging. Geluidhinder is wel dominant aanwezig én houdt verband met verkeer. Met geluidmodellen kunnen we het effect berekenen van maatregelen in de toekomst. De berekeningen baseren we op modellen op de toekomstige situatie van het wegverkeer. De modellen zijn geijkt op basis van metingen.

Wordt er in de studie rekening gehouden met (recente) ontwikkelingen?

In de studie onderzoeken we maatregelen die werken in de toekomstige situatie. Om die situatie goed te beoordelen nemen we nu de vastgestelde plannen mee. Denk aan de bouwontwikkeling van Nuenen West, de recreatieve ontwikkelingen bij Gulbergen en wat dit betekent voor verkeer.

Met corona is dat lastiger. We weten simpelweg nog niet wat dit betekent op de lange termijn. Daar is een landelijke taskforce mee bezig. Verwachting is dat mensen wel meer (blijven) thuiswerken, maar hoe groot het effect is op verkeer is nog onzeker.

Waarom moeten wij in Nuenen het probleem van de grote stad Eindhoven oplossen?

In de probleemstelling ligt zeker een relatie met de doorstroming in Eindhoven. Nuenenaren en inwoners van andere gemeenten willen de stad goed kunnen bereiken voor werk, school en vrije tijd. Daarom is het zo belangrijk dat in de regio afstemming is. De bundelroutes in Nuenen kunnen niet goed functioneren als die in Eindhoven niet goed functioneren, en vice versa. Die afhankelijkheid geldt overigens voor alle regionale relaties. De studie in Nuenen is daarom een deelstudie. Eindhoven heeft ook een deelstudie, waarin de doorstroming ook wordt meegenomen. 

Welke bundelroutes zijn er in Nuenen? 

Omdat mobiliteit een regionaal vraagstuk is, is regionaal afgesproken welke bundelroutes er zijn. De Nuenense bundelroutes zijn de A270 en de Smits van Oyenlaan. We onderzoeken in deze studie ook een verplaatsing van de bundelroute die nu over de Smits van Oyenlaan loopt naar een (nieuwe) route oostelijk van Nuenen. Onderzoek naar deze weg is genoemd in de regionale verkennende studie Bundelroutes en is opgenomen als ‘uiterst alternatief’ in de Nuenense Mobiliteitsvisie. 

De Europalaan is geen bundelroute. De Europalaan loopt parallel aan de A270. Nu is het zo dat uitwijkend verkeer (uit Helmond of Geldrop) door filevorming op de A270 de kortere route via Europalaan-Sterrenlaan geneigd is te nemen. Door drukte op de Europalaan hebben Nuenenaren weer de neiging via Boord te rijden. Probleem ligt dus bij de drukte op de A270. Als deze bundelroute beter functioneert, kan het uiteindelijk op de Europalaan en Boord voor verlichting zorgen.

Waarom is de Ruit/Noordelijke randweg geen optie (meer)?

Een eerder initiatief van de provincie voor een Noordelijke randweg/Ruit/Noordoost Corridor heeft het niet gehaald. Daarop heeft de regio in 2016 afspraken gemaakt voor maatregelen zonder zo’n weg (Bereikbaarheidsakkoord). In 2020 heeft de Nuenense gemeenteraad aangegeven toch een onderzoek te willen naar zo’n weg (gericht op 2030). Aan het begin van deze studie bleek echter dat er bij buurgemeenten geen draagvlak is voor dit onderzoek. Dat draagvlak is natuurlijk wel nodig voor een weg die ook op grondgebied van anderen ligt. Draagvlak van die gemeenten was daarom een voorwaarde van de provincie om dit mee te nemen in deze studie. Een nieuwe regionale studie, over wonen, werken en mobiliteit (MIRT, gericht op 2040), biedt ook geen zicht op zo’n regionale ingreep voor 2040. Er wordt een binnenstedelijke oplossing gekozen. Daarom houden we hier geen rekening mee. 

Waarom is een Oostelijke Randweg wel een optie?

Een eventuele Oostelijke randweg was onderdeel van de verkennende studie Bundelroutes en is als ‘uiterste optie’ opgenomen in de Mobiliteitsvisie. Deze ligt (vrijwel geheel) op Nuenens grondgebied. Uit de studie moet nog blijken of deze nodig, nuttig of wenselijk is.

Kunnen we doorgaand verkeer voorkomen (en sluipverkeer weren)?

Uit onderzoek blijkt dat alle wegen drukker worden en de sluiproutes verergeren. Als de bundelroutes de sluiproutes opvangen en we daar maatregelen treffen, wordt Nuenen per saldo leefbaarder en bereikbaarder. Zeker als we ervoor kunnen zorgen dat er minder filevorming (dus uitlaatgassen) op die bundelroutes komen.

Het Bereikbaarheidsakkoord reikt tot 2030. Wat gebeurt er daarna?

Of er in 2040 een nieuwe noordelijke weg op de agenda staat weten we niet zeker, maar zoals het er nu naar uitziet niet. We kunnen niet wachten met de studie tot 2040, omdat de leefbaarheid en bereikbaarheid verslechteren in de komende 10 tot 20 jaar. We zoeken overigens maatregelen die in 2040 nog steeds nuttig zijn.

Het lijkt alsof de regionale belangen zwaarder wegen dan de Nuenense belangen, klopt dat? 

Nee. De gemeenteraad van Nuenen beslist over de wegen binnen haar eigen grondgebied, er is geen orgaan dat Nuenen dwingt tot realisatie van maatregelen. 

De belangen over bereikbaarheid zijn echter wel gemeentegrens overstijgend. De Nuenense en andere regionale inwoners willen een goede bereikbaarheid, ook met de auto. Daarmee produceren ze hinder én hebben ze zelf ook last op plekken waar de leefbaarheid onder druk staat. De regionale gemeenten kunnen met hun deelstudie samen wel helpen voorkomen dat verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid ongeremd verslechteren.

Wordt de Smits van Oyenlaan ‘opgewaarderd’ zodat er meer verkeer over kan?

Dat is een optie. Het idee van de bundelroutes is dat verkeer dat nu en in de toekomst door het dorp sluipt opgevangen wordt op de bundelroutes. Een andere optie is een oostelijke randweg, die zou de Smits van Oyenlaan ontlasten. Het beperken van de groei op de bundelroutes is misschien ook een optie, al leidt die al snel tot extra sluipverkeer elders in het dorp.