Toezicht en handhaving

Als gemeente willen we onze inwoners en ondernemers een goede werk- en leefomgeving bieden. Onze handhavers en controleurs zien toe en handhaven op de naleving van de regels die er zijn. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en particulieren. 

Handhaving

Er gelden in Nederland en dus ook in gemeente Nuenen allerlei wetten en regels waar inwoners en bezoekers zich aan dienen te houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of ze wel worden nageleefd. Dit wordt ook wel handhaving genoemd. 

Deze wet- en regelgeving gaat onder andere over:

  • Bouwen (bouwen, slopen en het gebruiken van gronden en bouwwerken)
  • Milieu (o.a. bedrijfsactiviteiten)
  • Openbare orde en veiligheid (naleving Algemene Plaatselijke Verordening)
  • Toezicht Alcoholwet

Naleving van deze wet- en regelgeving draagt bij aan een veilige en leefbare woon-, werk- en leefomgeving. 

Toezichthouders

Een gemeentelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. Hiervoor is een toezichthouder uitgerust met bepaalde bevoegdheden en plichten. De bevoegdheden van een toezichthouder kunnen soms verder gaan dan die van bijvoorbeeld een politieagent. De bevoegdheden van een toezichthouder staan in artikel 5:11 en verder van de Algemene wet bestuursrecht

Een toezichthouder heeft geen toestemming van de eigenaar nodig om plaatsen te betreden, met uitzondering van een woning. Hij/zij moet zich, desgevraagd, altijd kunnen legitimeren. Toezichthouders mogen foto’s maken en dat doen zij ook vaak. Foto’s zijn nodig om een bepaalde situatie of overtreding vast te kunnen leggen. De foto’s worden bewaard op een server van de gemeente. 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een belangrijke schakel bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Lees meer over onze boa's.

Juridische handhaving

Wanneer na een controle door een toezichthouder (en na eventueel onderzoek) blijkt dat er sprake is van een overtreding, kan de gemeente actie ondernemen en gaan handhaven. Dit gebeurt meestal doordat de gemeente een brief stuurt naar degene die de overtreding kan opheffen. Meestal wordt eerst een waarschuwingsbrief verstuurd, dan een voornemen en uiteindelijk een aanschrijving in de vorm van een besluit. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in het geding is of wanneer sprake is van herhaling, wordt niet eerst gewaarschuwd. 

In de brief leggen we uit wat we geconstateerd hebben en wat wij verwachten. Soms kan de overtreding worden opgeheven omdat alsnog een vergunning kan worden aangevraagd en verleend. Kan er geen vergunning worden verleend, dan kan de overtreding worden opgeheven door bijvoorbeeld dat wat u heeft gebouwd of aangebracht zonder of in strijd met de vergunning weg te halen. Ook kunt u de situatie herstellen of aanpassen zodat er geen sprake meer is van een overtreding.

Meer informatie