Datum: 31 januari 2023
Djuma: 1371059


Voor dagstrand Enode geldt dat we streven naar een zwemvoorziening met een kleinschalig, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig karakter. Dat betekent een dagstrand dat goed verzorgd is, aantrekkelijk is en goed toegankelijk is voor bezoekers uit (de omgeving van) Nuenen c.a. Dagstrand Enode is een locatie voor (water)recreatie, het is geen evenemententerrein.
De volgende uitgangspunten voor evenementen borgen deze ambitie, in elk geval voor een periode van 2023 tot en met 2027. Deze uitgangspunten worden jaarlijks geëvalueerd en in de nog op te stellen evenementenvisie wordt de locatie dagstrand Enode integraal meegenomen.

Uitgangspunten voor evenementen op dagstrand Enode 2023 - 2027

 • Evenement hebben een ‘sport- en/of spelkarakter’. Evenementen met als hoofddoel amusement bieden door middel van muziek of dans zijn dus niet toegestaan.
 • Evenementen kenmerken zich door een lokale binding aan Nuenen c.a.
 • Evenementen zijn passend bij de voorzieningen aanwezig op en in de omgeving van dagstrand Enode.
 • Er zijn in totaal maximaal zes dagen per jaar beschikbaar voor het houden van een evenement op dagstrand Enode (exclusief op- en afbouw).
 • Tijdens het zwemseizoen (van mei tot en met september) worden er géén evenementen georganiseerd op dagstrand Enode.
 • Evenementen passen binnen het bestemmingsplan of kunnen met een afwijkingsmogelijkheid mogelijk worden gemaakt.
 • Evenementenorganisaties dienen de aanvraag voor een evenementenvergunning of evenementenmelding tijdig en ontvankelijk in en voldoet aan de uitgangspunten.

Duur

 • Evenementen duren maximaal twee aaneengesloten dagen .
 • Er kan maximaal twee dagen per maand een evenement plaatsvinden.
 • Op- en afbouwperiodes voor evenementen duren in totaal maximaal twee dagen.

Toelichting
Buiten het zwemseizoen kan het voorkomen dat dagstrand Enode een aantal dagen niet toegankelijk is voor reguliere bezoekers:

 •  Maximaal vier dagen in één maand niet beschikbaar – bij tweedaags evenement
 • Maximaal zes dagen in één maand niet beschikbaar – bij tweemaal een eendaags evenement

Belasting op de omgeving

 • Evenementen kennen een maximaal bezoekersaantal dat past binnen de parkeercapaciteit van auto’s en fietsen op de bestaande parkeerterreinen aan de Enodedreef en Refelingse Heide te Nuenen.
 • Evenementen hanteren een uiterlijke eindtijd van 19.00 uur of zonsondergang.
 • Voor evenementen geldt een geluidsniveau van maximaal 50dB(A) en 65 dB(C) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen, voor het produceren van geluid als ondersteuning van de sport/spel activiteiten zoals een omroepinstallatie.

Impact op natuur

De organisator van een evenement dient in elk geval rekening te houden met de Wet natuurbescherming.

 • Het plangebied dient te kunnen blijven functioneren als overbrugging voor soorten die voorkomen binnen het Natuurnetwerk.
 • Een ecoloog dient door de organisator betrokken te worden bij de planning van evenementen.
 • Een ecoloog dient door de organisator betrokken te worden bij de inrichting van het terrein tijdens evenementen. Hierbij moet minimaal gekeken worden naar vaste nestplaatsen van broedvogels en eekhoorns.
 • De op- en afbouw van de evenementen dient overdag plaats te vinden waarbij er rekening wordt gehouden met eventueel aanwezige broedvogels.
 • Bij evenementen binnen het broedseizoen (15 maart – 15 juli) en bij evenementen met meer geluid dan regulier (anders dan achtergrond muziek) moet middels een geluidscontourenanalyse inzicht worden gegeven in de geluidswaarden binnen het Natuurnetwerk tijdens het voorgenomen evenement.
 • Eventuele verlichting mag niet gericht worden op struweel, bosranden en begroeide oevers. Er dient waar mogelijk gebruik te worden gemaakt van mono spectrale verlichting met een lage lichtintensiteit.
 • Er mogen geen stellingen in de omliggende vegetatie worden geplaatst.
 • Er mogen geen evenementen of nevenactiviteiten worden georganiseerd die de uitloop naar omliggend Natuurnetwerk Brabant stimuleren.
 • Er dient een verkeersplan te worden opgesteld om betreding van het Natuurnetwerk zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Er dient een broedvogelplan en afvalplan te worden opgesteld.
 • De zorgplicht voor alle plant- en diersoorten dient ten allen tijden te worden gerespecteerd.

Aanvullende privaatrechtelijke afspraken bij het gebruik van dagstrand Enode voor een evenement
Er wordt per evenement een gebruiksovereenkomst (privaatrechtelijk) inclusief vergoeding voor gebruik van het terrein opgesteld en vooraf ondertekend. Dit document is duidelijk leesbaar, overzichtelijk en begrijpelijk voor organisatoren van evenementen.

 • Vergoeding voor het gebruik van het terrein:
  • De vergoeding voor het gebruik is gebaseerd op de uitgangspunten zoals hierboven omschreven.
  • De vergoeding voor het gebruik betreft € 100,- per evenement.
 • De gebruiksovereenkomst wordt onder voorbehoud van een verleende evenementenvergunning gesloten.
 • De organisatie verricht geen werkzaamheden in de brede zin des woords aan het terrein zonder schriftelijke toestemming van de gemeente.
 • Het terrein dient na afloop van het evenement altijd opgeleverd te worden in oude staat.
 • De organisatie levert het terrein na afloop van het evenement schoon op.
 • De organisatie committeert zich aan een tijdige communicatie (minimaal 3 weken van te voren) met in elk geval de direct omwonenden, wijk Eeneind en wijken Zuiderklamp en Heikampen. De organisatie heeft hierover ruim voor aanvang van het evenement afstemming met de gemeente.