Er komt een nieuw bestemmingsplan voor Nuenen West. Dit is nodig, omdat de bouw van Nuenen West dan volgens planning door kan gaan. En dat is weer belangrijk, omdat de vraag naar woningen in de regio zeer groot is. Ook hebben de ontwikkelaar en de gemeente afgesproken dat het bestemmingsplan Herijking Nuenen West in april 2021 wordt vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt ook vastgelegd hoe we omgaan met het verkeer in Nuenen West. Zowel binnen de wijk als de wijk uit.

Onderzoek en verfijning ontsluiting Nuenen West

Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat de Opwettenseweg afgesloten wordt voor doorgaand verkeer. Hoe de verkeersafwikkeling verder verloopt, is nader onderzocht/verfijnd. Daarbij is ook onderzoek gedaan naar de variant die door de raad is ingebracht via amendement.

De gemeenteraad is op maandag 22 februari 2021 tijdens een themabijeenkomst geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de verfijning. De bijbehorende documenten van deze vergadering kunt u hieronder vinden.

Besluit college over verfijnde ontsluitingsvariant X

Naar aanleiding van het rapport heeft het college van burgemeester en wethouders op 23 februari 2021 besloten de verfijnde ontsluitingsvariant Xlink naar pdf bestand op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Nuenen West. Bij deze ontsluitingsvariant wordt het meest noordelijke deel (fase 3) en het middelste deel (fase 1) van Nuenen West ontsloten via de Europalaan en het meest zuidelijke deel (fase 2) via Wettenseind via de Geldropsedijk. In de afbeeldingen hieronder ziet u hoe deze oplossing eruit ziet op kaart.

De structuur ten behoeve van dit plan is weloverwogen tot stand gekomen na een intensief traject met raad en participanten (zie hieronder bij Dialoog). Wetende dat geen enkel besluit alle belanghebbende tevreden zal stellen heeft het college een keuze gemaakt op basis van objectieve, kwalitatieve gronden.

Procedure bestemmingsplan Herijking Nuenen West

Met de verfijnde ontsluitingsvariant X als uitgangspunt worden momenteel de laatste onderzoeken voor het bestemmingsplan afgerond. Het bestemmingsplan Herijking Nuenen West wordt volgens planning op 29 april 2021 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Vooruitlopend daarop wordt het raadsvoorstel op 13 april 2021 in de commissie Ruimte besproken. Klik hier voor de agenda en onder andere dit raadsvoorstel
Zowel in de commissie als in de raadsvergadering is er voor belanghebbenden gelegenheid om mee/ in te spreken. Na vaststelling staat het bestemmingsplan Herijking Nuenen West open voor beroep/hoger beroep.

Dialoog (archief)

In 2020 organiseerden we een brede en informele dialoog gericht op de best passende oplossing voor de verkeersontsluiting van Nuenen West en de functie van de Opwettenseweg daarin. Op de webpagina Dialoog vindt u alle relevante (achtergrond)informatie over de dialoogsessies.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar ontsluitingnw@nuenen.nl.