De ontsluiting van Nuenen West is een complex vraagstuk, met veel en erg betrokken belanghebbenden. Daarom hebben we in 2020 in verschillende dialoogsessies met alle partijen gesproken. Met vertegenwoordiging van fracties, belangengroepen en inhoudelijk betrokkenen, organiseerden we een brede en informele dialoog gericht op de best passende oplossing voor de verkeersontsluiting van Nuenen West en de functie van de Opwettenseweg daarin. Er was ruimte om ideeën in te brengen, in aanvulling op oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. Met betrokkenen hebben we het draagvlak voor mogelijke oplossingen verkend en de argumenten bekeken. Vervolgens hebben we mogelijke oplossingen laten doorrekenen. De effecten voor leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor alle varianten beschreven. Het resultaat is vervolgens weergegeven in een raadsvoorstel dat op 10 december in de raadsvergadering is besproken.

Op deze webpagina kunt u alle (achtergrond)informatie van de dialoog vinden, zoals veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ), verslagen van de dialoogsessies met belanghebbenden en onderzoeksrapporten. 

Proces dialoog

  • Vanaf eind mei 2020 hebben we online en telefonisch incheckgesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen.
  • Later in het jaar hebben we vier dialoogsessies georganiseerd. De bijbehorende documenten vindt u hieronder.
  • Het college van b&w heeft op 10 december 2020 ingestemd met het Raadsvoorstel Ontsluiting Nuenen West. Dit staat op 24 november 2020 op de agenda van de commissie ruimte.
  • In december 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de ontsluitingsstructuur (in hoofdlijnen) van Nuenen West.

Terugkoppeling dialoogsessies

Vierde dialoogsessie 27 oktober 2020

Derde dialoogsessie 14 oktober 2020

Tweede dialoogsessie 22 september 2020

Eerste dialoogsessie 7 juli 2020

Dialoogsessie incheckfase mei 2020

Achtergrondinformatie dialoog ontsluiting Nuenen West

Bestemmingsplan en contractuele afspraken

Overige achtergronden (besluiten/beleid)

Regionale mobiliteit

Lokale mobiliteit en leefbaarheid

  • Mobiliteitsvisie Nuenen 2017 - De visie bevat een inschatting van kansen en bedreigingen en een globale koers voor het Nuenense mobiliteitsbeleid in de regio (gezien het Bereikbaarheidsakkoord/ - agenda). De visie plaatst regionale projectfiches in de lokale context. Het is ook een opmaat naar lokale keuzes, al dan niet met regionale invloed. Het borduurt voort op de structuur van bestemmingsplan Nuenen West 2008 en geeft grofweg 3 opties voor ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, zonder zelf al een keuze te maken.
  • Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie

Beleidsmodules mobiliteit

Per modaliteit is er een beleidsmodule, samengevat als Integraal Uitvoeringsprogramma in module 8. De raad heeft dit vastgesteld als richtinggevend kader. De modules zetten aan tot realisatie (o.a. fietsverkeer en verkeersveiligheid) en zijn op andere onderdelen meer volgend (openbaar vervoer, smart mobility). Lees meer op de webpagina Mobiliteitsbeleid.

Studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen

De studie vindt plaats in verlengde van Omgevingsvisie, resultaten landen daar later in. Aanpak volgens gebiedsgerichte brede belangenbenadering, gericht op 2030, 2040 en verder. Brede participatie. Projectleider levert provincie met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap Nuenen. Leefbaarheid en bereikbaarheid spelen vooral aan de drukke Zuidwestkant van Nuenen. Extra interessant is dat de provincie nu aan tafel zit als wegbeheerder A270 én beleidsinstantie. 


Monitoring leefbaarheid, verslag fase 1 AiREAS

Doel was de nulmeting op grond waarvan ‘stand still’ leefbaarheid Nuenen te bepalen (zoals genoemd in module Leefbaarheid en Mobiliteitsvisie). Metingen fijnstof blijken ingewikkeld (technisch zijn meters niet uitontwikkeld, niet alle meters geven betrouwbare uitslagen) effecten van verkeer zijn nog onduidelijk (zit erg in individueel menselijk handelen én brede achtergrondwaarden). Past wel binnen de WHO waarden. Fase 2= meten rond Eeneind, tegen Nuenen zuidwest aan.