Ontsluiting Nuenen West

Er komt een nieuw bestemmingsplan voor het plan Nuenen West uit 2008. We willen dat in de eerste helft van 2021 vaststellen. Daarin wordt ook vastgelegd hoe we omgaan met het verkeer. Zowel binnen de wijk, als de wijk uit, dus met een passende oplossing voor de ontsluiting.

Het is een complex vraagstuk, met veel en erg betrokken belanghebbenden. We hebben in verschillende sessies met alle partijen gesproken. Er was ruimte om ideeën in te brengen, in aanvulling op oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. Met betrokkenen hebben we het draagvlak voor mogelijke oplossingen verkend en de argumenten bekeken. Vervolgens hebben we mogelijke oplossingen laten doorrekenen. De effecten voor leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor alle varianten beschreven. Het resultaat is vervolgens weergegeven in een raadsvoorstel dat op 10 december in de raadsvergadering wordt besproken.

Er is veel te doen over dit vraagstuk. Wilt u meer weten? Wat zijn de voorstellen en wat niet? Wat is onderzocht en welke afwegingen worden er nog meer gemaakt? Lees dan vooral verder. 

U vindt hier onder andere de FAQ’s, de veelgestelde vragen (en antwoorden), verslagen van de dialoogsessies met belanghebbenden en onderzoeksrapporten. Met vertegenwoordiging van fracties, belangengroepen en inhoudelijk betrokkenen, organiseren we een brede en informele dialoog gericht op de best passende oplossing voor de verkeersontsluiting van Nuenen West en de functie van de Opwettenseweg daarin. 

Aanleiding dialoog

Op het ontwerpbestemmingsplan Nuenen-West Herijking zijn uiteenlopende zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontsluiting. We willen in de tweede helft van 2020 een bestemmingsplan voor Nuenen West vaststellen, met een passende oplossing voor de ontsluiting. Daar besluit de gemeenteraad dan over. De dialoog levert brede input om dat besluit voor te bereiden en weloverwogen te nemen. De dialoog heeft een raadplegend karakter en heeft twee belangrijke doelen:

  1. Gezien de complexiteit en betrokkenheid, willen we ons goed inleven in de beleving van betrokkenen en de verschillende manieren van kijken naar het vraagstuk.
  2. In de dialoog is ruimte om ideeën in te brengen, in aanvulling op oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. Met betrokkenen verkennen we het draagvlak voor mogelijke oplossingen en de argumenten daarbij.

Stap voor stap

Deze vorm van samenspraak met het bestuur en belanghebbenden is best bijzonder. We verwachten snel en slagvaardig oplossingen op een rijtje te zetten voor dit complexe probleem. Dat gebeurt met een kleine groep van vertegenwoordigers, maar ook zorgvuldig en transparant voor iedereen. 

  • Vanaf eind mei 2020 hebben we online en telefonisch incheckgesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen.
  • Later in het jaar hebben we vier dialoogsessies georganiseerd. De bijbehorende documenten vindt u hieronder.
  • Het college van b&w heeft op 10 december 2020 ingestemd met het Raadsvoorstel Ontsluiting Nuenen West. Dit staat op 24 november 2020 op de agenda van de commissie ruimte.
  • In december 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de ontsluitingsstructuur (in hoofdlijnen) van Nuenen West.

Terugkoppeling dialoogsessies

Veelgestelde vragen over de uitdaging en de sessies & Reactie van deelnemers op de veelgestelde vragen

 

Vierde dialoogsessie 27 oktober 2020

Derde dialoogsessie 14 oktober 2020

Tweede dialoogsessie 22 september 2020

Eerste dialoogsessie 7 juli 2020

Dialoogsessie incheckfase mei 2020

Leefbaarheid en bereikbaarheid Nuenen

In de dialoogsessies zoeken we oplossingen voor de verkeersafwikkeling binnen de plangrenzen van Nuenen West. Het is belangrijk dat er binnenkort besloten kan worden over een nieuw bestemmingsplan zodat de bouw niet onnodig stagneert. Verkeer houdt niet op aan de grens van Nuenen West of Nuenen. We realiseren ons dat de verkeersafwikkeling in dit deel van Nuenen onder invloed staat van andere lokale en regionale ontwikkelingen. We gaan ook op zoek naar “bovenplanse” oplossingen, dus buiten het plangebied. Dat gebeurt niet in de dialoogsessies, maar in de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes. Uiteindelijk moet heel Nuenen zo leefbaar en bereikbaar mogelijk blijven.

Achtergrondinformatie 

Alle relevante stukken en achtergronden die te maken hebben met de verkeersontsluiting Nuenen West (inclusief de Opwettenseweg) en de studie Leefbaarheid/Bereikbaarheid vindt u op een aparte webpagina: Achtergrondinformatie verkeersontsluiting Nuenen West en studie leefbaarheid/bereikbaarheid.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar ontsluitingnw@nuenen.nl.