Wat is het?

U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Als u dit toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.

Let op

U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

 • het soort afval dat verbrand wordt
 • de locatie van het vuur
 • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur

Hoe werkt het?

Het stoken van afvalstoffen, zonder dat daarvoor een ontheffing op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer is aangevraagd en verleend, wordt gedoogd als:

 • voor het stoken een ontheffing is verleend op grond van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening en
 • wordt voldaan aan de voorwaarden die worden genoemd onder B

Een ontheffing voor een vreugdevuur of kampvuur wordt slechts verleend voor het stoken van schoon hout. Ook in vuurkorven e.d. mag uitsluitend schoon hout worden gestookt. Afvalstoffen waarvoor een stookontheffing mogelijk is.

A. Afvalstoffen waarvoor een stookontheffing mogelijk is

 1. Snoeihout dan vrijkomt bij de instandhouding van waardevolle (cultuur)landschappen of landschapselementen, in het kader van klein landschapsbeheer. Erfbeplanting, bijvoorbeeld om stallen aan het zicht te onttrekken, kan hieronder vallen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag.
 2. Fruitsnoeihout
 3. Schoon hout, uitsluitend ten behoeve van vreugdevuren en kampvuren
 4. Hout dat snel moet worden vernietigd in verband met ziekte en/of plagen. Het bevoegd gezag kan om bewijs inzake de ziekte vragen, bijvoorbeeld een verklaring van de plantenziektekundige dienst te Wageningen.

N.B. Onder waardevolle cultuurlandschappen of landschapselementen worden verstaan: houtwallen en singels, oude perceelafscheidingen, veekeringen en bosschages. (tuinafval, waaronder afval van een tuinafscheiding, valt niet onder deze definitie.) Onder schoon hout wordt verstaan : niet door verf of impregnatie verduurzaamd hout, zonder aangehechte andere materialen. Plaatmateriaal wordt niet als schoon hout aangemerkt. Voorwaarden waaronder het stoken van onder A genoemde stoffen kan worden gedoogd.

B. Voorwaarden waaronder het stoken van onder A genoemde stoffen kan worden gedoogd

 1. De aanvrager dient exact op tekening aan te geven uit welk landschapselement of deel daarvan het snoeihout afkomstig is en wanneer dit (deel van) een landschapselement voor het laatst is gesnoeid of gedund.
 2. Indien het minder dan vier jaar is geleden dat het betreffende (deel van) een landschapselement is gesnoeid of gedund, kan het bevoegd gezag bepalen dat het stoken zonder ontheffing niet wordt gedoogd.
 3. Met uitzondering van vreugdevuren en kampvuren mag uitsluitend worden gestookt tussen zonsopgang en zonsondergang

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.