Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u daartegen bezwaar maken. Zie voor meer informatie de pagina ‘Bezwaar maken’.

Wij hechten grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ingesteld. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Dit doet zij meestal nadat zij alle partijen heeft gehoord. Nadat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken.

Agenda hoorzittingen bezwaarschriftencommissie

De commissie bestaat uit een algemene kamer en een bijzondere kamer.

De bijzondere kamer houdt zich bezig met bezwaarschriften die een persoonsgebonden karakter hebben zoals besluiten als gevolg van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, gehandicaptenparkeerkaarten (BABW), Jeugdwet, leerlingenvervoer, Leerplichtwet en collectieve ziektekostenverzekering.

De algemene kamer houdt zich bezig met bezwaarschriften die niet in de bijzondere kamer kunnen worden ondergebracht. Voorbeelden zijn handhavingsbesluiten (hoofdstuk 5 Awb), besluiten op grond van de APV, Wet BRP, besluiten op het terrein van onderwijs(huisvesting), ruimtelijke ordening (omgevingsvergunningen), milieu en subsidies (titel 4.2 Awb).

Beide kamers houden regelmatig hoorzittingen. Alleen de hoorzitting van de algemene kamer is openbaar en kunt u bijwonen. De hoorzittingen vinden op maandagavond plaats in de Commissiekamer van het gemeentehuis. De zaken die op de zitting komen en de aanvangstijden worden vermeld in onderstaande agenda.

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Meld u zich dan op de zittingsavond vooraf aan bij de receptie van het gemeentehuis.

De eerst volgende hoorzittingen staan gepland op:

  • 19 oktober 2022
  • 21 november 2022
  • 19 december 2022

De agenda van de hoorzitting wordt de week voorafgaand aan de zitting gepubliceerd.

Hoorzitting 19 oktober 2022- Gemeentehuis Nuenen

De agenda van de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van 19 oktober 2022.

TijdOnderwerp
19:30 uurHet bezwaar ingediend tegen het besluit van 10 juni 2022, waarbij is besloten het verzoek om handhaving met betrekking tot de twee geplaatste bouwwerken zijnde ijzeren/stalen poorten op de percelen C-3470 en C-3895 af te wijzen.
20:00 uurHet bezwaar ingediend tegen het besluit van 28 maart 2022, waarbij is besloten het verzoek om handhaving met betrekking tot het houden van paarden op het perceel gelegen aan de Soeterbeekseweg 13 af te wijzen.
20:30 uurHet bezwaar ingediend tegen het besluit van 4 juli 2022, waarbij is besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van laag- en middenspanning tussen Zr. Winkellaan en Seitzenhof.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.