Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u daartegen bezwaar maken. Zie voor meer informatie de pagina ‘Bezwaar maken’.

Wij hechten grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ingesteld. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Dit doet zij meestal nadat zij alle partijen heeft gehoord. Nadat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken.

Agenda hoorzittingen bezwaarschriftencommissie

De commissie bestaat uit een algemene kamer en een bijzondere kamer.

De bijzondere kamer houdt zich bezig met bezwaarschriften die een persoonsgebonden karakter hebben zoals besluiten als gevolg van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, gehandicaptenparkeerkaarten (BABW), Jeugdwet, leerlingenvervoer, Leerplichtwet en collectieve ziektekostenverzekering.

De algemene kamer houdt zich bezig met bezwaarschriften die niet in de bijzondere kamer kunnen worden ondergebracht. Voorbeelden zijn handhavingsbesluiten (hoofdstuk 5 Awb), besluiten op grond van de APV, Wet BRP, besluiten op het terrein van onderwijs(huisvesting), ruimtelijke ordening (omgevingsvergunningen), milieu en subsidies (titel 4.2 Awb).

Beide kamers houden regelmatig hoorzittingen. Alleen de hoorzitting van de algemene kamer is openbaar en kunt u bijwonen. De hoorzittingen vinden op dinsdagavond plaats in de Commissiekamer van het gemeentehuis. De zaken die op de zitting komen en de aanvangstijden worden vermeld in onderstaande agenda.

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Meld u zich dan op de zittingsavond vooraf aan bij de receptie van het gemeentehuis.

De agenda van de hoorzitting wordt de week voorafgaand aan de zitting gepubliceerd.

Op dinsdag 12 september is er een hoorzitting van de Algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis.

  • Om 19:30 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen van 7 december 2022 tot afwijzing van een handhavingsverzoek, betrekking hebbende op het bedrijf, gevestigd aan de Vincent van Goghstraat 99 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.