Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo is op 1 mei 2022 in de plaats gekomen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten.

Wat moet ik doen?

Richt uw Woo-verzoek aan het bestuursorgaan (college, burgemeester, gemeenteraad of heffingsambtenaar) waarvan u de informatie wilt hebben. Dit kan op verschillende manieren: online, mondeling of schriftelijk. De snelste manier is online. Een Woo-verzoek via e-mail is niet mogelijk. 

Een schriftelijk verzoek stuurt u naar: Postbus 10000, 5670 GA Nuenen.Uw verzoek moet voorzien zijn van uw naam en adres, de datum en een omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt. Let u er op dat een schriftelijk verzoek is voorzien van een handtekening.

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie of de letterlijke inhoud van een document, geluidsband, film of andere gegevensdragers.
 • U mag het document inzien op het gemeentehuis.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de Koning en regering in gevaar komen
  • waarin informatie staat over persoonsgegevens (UAVG – Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan informatie over:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • economische of financiële belangen van de gemeente
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • persoonlijke levenssfeer van personen (AVG)

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken na de dag van ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen met twee weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft uw verzoek spoed? Vraag dan ook een Voorlopige uitspraak (externe link)(voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactpersoon Wet open overheid

Heeft u vragen over de Wet open overheid of over het indienen van een informatieverzoek kunt u contact opnemen met de Contactpersoon Woo via het algemeen nummer 040 – 263 16 31.

Wat kost het?

In het algemeen is een verzoek aan de gemeente om bepaalde informatie te verstrekken kosteloos. Wel kan de gemeente bepaalde kosten (leges) in rekening brengen voor het maken van kopieën of het verstrekken van een uittreksel etc. in verband met uw (Woo-) verzoek.