De Kloostertuin ligt pal achter het Klooster in het centrum van Nuenen. In het verleden hebben in deze omgeving verschillende (school)gebouwen gestaan. Het terrein ligt nu braak, is rustig en erg groen. De gemeente heeft de locatie onder andere genoemd in de Omgevingsvisie en het programma Wonen. De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken om op deze locatie woningen te realiseren. We weten echter nog niet wat voor soort en hoeveel woningen, waar deze gebouwd kunnen worden en voor wie. De interesse voor deze bijzondere locatie is enorm groot, daar zijn we ons als gemeente van bewust.

Foto van de huidige Kloostertuin met de gymzaal op de achtergrond
De huidige Kloostertuin met op de achtergrond de gymzaal.

Masterplan

Voor de ontwikkeling van zo’n bijzondere locatie gaat de gemeente niet over een nacht ijs. Momenteel lopen onderzoeken en een traject om te komen tot een Masterplan. Dat is een plan waarin staat wat er in het gebied gerealiseerd kan worden, op hoofdlijnen. Op grond van zo’n Masterplan kan de gemeenteraad keuzes maken: waar behouden we ruimte voor groen, welke duurzaamheidsmaatregelen zijn nodig, welke functies en doelgroepen krijgen een plek in de Kloostertuin, hoe veel hoe hoog en waar? Deze beslissingen zijn nodig om later initiatiefnemers of andere belangstellenden kaders mee te geven waar ontwikkelingen in de Kloostertuin aan moeten voldoen.

Participatie en klankbordgroep

Om het Masterplan nog beter te laten aansluiten op de wensen van Nuenen en de Nuenenaren raadpleegt de gemeente een klankbordgroep met daarin deelnemers uit de samenleving. Deze klankbordgroep vormt een evenwichtige, brede vertegenwoordiging van omwonenden en belangenorganisaties (denk hierbij bijvoorbeeld aan Senergiek, Veilig Verkeer Nederland afd. Nuenen en woningstichting Helpt Elkander en enkele jongeren). De gemeente en de ontwerpers raadplegen deze groep in elke stap van het ontwerp.

Planning

De gemeente streeft ernaar om eind 2022 een Masterplan voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarna gaan we samen andere partijen deelprojecten van de Kloostertuin verder uitwerken en (laten) realiseren die passen binnen het Masterplan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het traject van het Masterplan of de Kloostertuin in algemene zin? Wij verwijzen u graag naar de Raadsinformatiebrief(externe link) die de gemeenteraad in maart 2022 heeft ontvangen van het College van B&W. 

Andere vragen over het project? Mail uw vraag naar ons via kloostertuin@nuenen.nl