Ondertekening Convenant woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Hierdoor gaat voor een aantal jeugdigen een andere gemeente de kosten van jeugdhulp betalen. De VNG vraagt gemeenten een convenant te ondertekenen voor die gevallen waarin niet helder is welke gemeente verantwoordelijk is.
Hierdoor komt de hulp aan de jeugdigen niet in gevaar.

Het college stemt in met het convenant. Het convenant wordt namens de gemeente door wethouder Stultiëns digitaal ondertekend.

Afstemmen privacy overeenkomsten voor de gemeenschappelijke regeling reiniging "Blink"

In 2017 is de gemeente Nuenen met diverse andere gemeenten en SUEZ (tegenwoordig PREZERO) de "gemeenschappelijke regeling Blink" aangegaan. Blink voert op grond van deze gemeenschappelijke regeling taken uit voor de gemeente Nuenen op het gebied van het inzamelen en verwerken van afval. Ten behoeve van die taakuitoefening verwerkt Blink persoonsgegevens, onder meer van inwoners van de gemeente Nuenen. Dit betekent dat er, in het kader van privacy -op grond van de AVG- met Blink afspraken moeten worden gemaakt.

Het college stelt de hoofdovereenkomst ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens gemeenschappelijke regeling Blink, inclusief de bijlagen en het verwerkingenregister vast.

Raadsinformatiebrief meicirculaire

De meicirculaire gemeentefonds 2021 heeft financiële gevolgen voor het lopende begrotingsjaar 2021 en de komende jaren 2022-2025. De gevolgen voor 2021 worden opgenomen in de tussentijdse rapportage najaar 2021 met een begrotingswijziging.

De meerjarige gevolgen worden opgenomen in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Omdat de besluitvorming nog een tijdje duurt maar de impact wel groot is, is er een raadsinformatiebrief opgesteld.

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds 2021. Deze raadsinformatiebrief wordt verstuurd naar de raadsleden.

Raadsinformatiebrief Sinti dossier

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken betreffende het Sinti dossier. Deze raadsinformatiebrief wordt verstuurd naar de raadsleden.

Vaststelling subsidie VGVN 2020 2.0

De stichting Van Gogh Village Nuenen (VGVN) maakt bezwaar tegen de beschikking voor het verlenen van de subsidie over het jaar 2020. In het specifiek tegen de bepaling waarin is opgenomen dat een onderdeel van de subsidieverantwoording moet bestaan uit een accountantsverklaring. De portefeuillehouder is in gesprek met de stichting VGVN over de hoogte van de subsidie en bijbehorende voorwaarde voor de jaren 2021 en verder. Het jaar 2020 wordt als tussenjaar beschouwd. Het college wordt voorgesteld de betreffende bepaling niet van toepassing te verklaren voor het jaar 2020 en dit te verwerken bij de vaststelling van de subsidie.

Het college ziet af van de toetsing van de subsidie op basis van een accountantsverklaring.

Beslissing op bezwaar inzake opschorting uitkering en ingetrokken/teruggevorderde uitkering

Er is bezwaar ingediend tegen het besluit van het college van 8 september 2020 inzake de opschorting van de uitkering als ook tegen het besluit van 3 november 2020 waarbij de uitkering per 1 augustus 2020 is ingetrokken en teruggevorderd.

De bezwaren worden ontvankelijk verklaard.

Het college stemt in met het ongegrond verklaren van de bezwaren en gaat akkoord met het verzenden van de beslissing op bezwaar.

Beslissing op zwaar inzake boete wegens schending inlichtingenplicht

Er is bezwaar ingediend tegen het besluit van het college van 18 december 2020 inzake het opleggen van een boete wegens schending inlichtingenplicht op grond van de Participatiewet.

Het bezwaarschrift tegen het bestreden besluit wordt ontvankelijk verklaard.
Het college besluit het bezwaarschrift tegen het bestreden besluit ongegrond te verklaren.

 

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing uitkering tot levensonderhoud voor alleenstaande.

Er is bezwaar ingediend tegen het besluit van het college van 26 oktober 2020 inzake de afwijzing om een uitkering tot levensonderhoud naar de norm voor een alleenstaande.

Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk verklaard.

Het college stemt in met het ongegrond verklaren van de bezwaren en gaat akkoord met het verzenden van de beslissing op bezwaar.