Zienswijze indienen

Soms is de gemeente van plan om een besluit te nemen of een plan vast te stellen waar u het mogelijk niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als de gemeente van plan is om een door u aangevraagde beschikking af te wijzen of het voornemen publiceert om het omgevingsplan te wijzigen.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. De gemeente laat via het Gemeenteblad en/of de website en/of huis-aan-huisbladen en/of een aan u gerichte brief weten dat er voorgenomen plannen of besluiten zijn.

In het zienswijzenstadium kan de gemeente het besluit nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. Daarbij kan sprake zijn van tegengestelde belangen, maar ook moet de gemeente kijken naar het algemeen belang en dan een beslissing nemen.

Hoe werkt het?

Online een zienswijze indienen

Schriftelijk een zienswijze indienen

Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee)
  • het zaaknummer van het ontwerpplan of ontwerpbesluit
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • een gemotiveerde reactie op het ontwerpplan of ontwerpbesluit
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Postadres

Gemeente Nuenen c.a. 
Postbus 10000 
5670 GA Nuenen

Mondeling een zienswijze indienen

Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de betrokken medewerker. U kunt het beste contact opnemen via het algemene telefoonnummer (040) 2631 631. Als we u niet direct kunnen doorverbinden naar de betrokken medewerker, maken we een terugbelverzoek. We bellen u dan op een later moment terug voor het maken van een afspraak waarin u uw zienswijze mondeling kenbaar kunt maken.

Hoe lang duurt het?

De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht van het definitieve besluit. Dit gebeurt zo snel mogelijk. 

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de reactie van de gemeente op uw zienswijze en het daaruit voortvloeiende definitieve besluit? Dan kunt u, afhankelijk van de gevolgde voorbereidingsprocedure, hiertegen bezwaar of beroep aantekenen. Het definitieve besluit vermeldt binnen welke termijn en bij wie u dit kunt doen.