Een gemeente heeft veel verantwoordelijkheden op het gebied van het sociale domein. Denk bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om integrale en evenwichtige ontwikkeling van gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld.

Taken ASD

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein.

Adviezen ASD

U kunt de adviezen van de ASD en de reactie van de gemeente op deze adviezen inzien op de webpagina Adviezen ASD.

Vergaderingen en agenda ASD

De leden van de ASD vergaderen in principe iedere maand. De vergaderingen zijn meestal openbaar. Wilt u weten wanneer de ASD vergadert, bekijk dan de vergaderdata. Indien u over een onderwerp op de agenda aanvullende stukken wil, kunt u deze opvragen bij de voorzitter (voorzitterasdnuenen@onsbrabantnet.nl). 

Bekijk de agenda van de vergadering.

Verslagen ASD

De verslagen van de ASD vindt u op de webpagina Verslagen vergaderingen ASD.

Samenstelling ASD

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen. Zij denken na over wat in onze gemeente goed gaat, hoe we dat goede kunnen behouden, over wat beter kan/moet en hoe we dat kunnen bereiken. Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun hun werk in vrijheid en ongebondenheid.

Meer informatie over ASD

Meer informatie over de ASD leest u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nuenen op overheid.nl.