Woningbouw in Gerwen en Nederwetten

De gemeente Nuenen is in 2024 begonnen met een onderzoek naar nieuwe woningbouw in Gerwen en Nederwetten. Op deze pagina leest u daar meer over.

De vraag naar woningen is urgent. Starters en senioren hebben meer woningen nodig. Dit geldt vooral voor de kleinere kernen: Gerwen en Nederwetten. Het toevoegen van woningen hier is een topprioriteit voor het college en de gemeenteraad, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. De gemeente zoekt daarom naar geschikte locaties voor woningbouw in deze kernen.

In 2024 is de gemeente gestart met een haalbaarheidsstudie en een ontwikkelstrategie. Deze studie laat zien waar woningbouw mogelijk is. Het doel is een plan van aanpak voor de komende jaren.

Participatie

Participatie staat centraal in de haalbaarheidsstudie en ontwikkelstrategie. De wethouder heeft gesprekken gevoerd met grondeigenaren, dorpsraden, sportverenigingen en inwoners van Gerwen en Nederwetten.

Rol Provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant wil eerst binnen stedelijk gebied bouwen voordat er gedacht wordt aan uitbreiding naar landelijk gebied. Dit past bij onze Omgevingsvisie en de provinciale omgevingsverordening. Veel bouwlocaties in de dorpen zijn beperkt. Daarom gaat het college binnenkort overleggen met de Provincie.

Woningbouwinitiatieven

De ontwikkeling van locaties hangt af van medewerking van derden zoals grondeigenaren en sportverenigingen. De gemeente koopt geen gronden strategisch aan, maar wil initiatiefnemers wel faciliteren. Heeft u een idee voor woningbouw in Gerwen of Nederwetten? Neem contact met ons op. Kijk ook in de Bouwgids.

Vervolg

Op deze data hebben de openbare bijeenkomsten van dorpsraden plaatsgevonden waarin de concept haalbaarheidsstudie is toegelicht aan inwoners:

  • Donderdag 6 juni bij Dorpsraad Gerwen (20.00 uur, De Schutsherd)
  • Maandag 10 juni bij Dorpsraad Nederwetten (19.30 uur, MFA De Koppel)

Het college heeft de concept haalbaarheidsstudie gepresenteerd, die vervolgens met de gemeenteraad is gedeeld en via deze webpagina beschikbaar is gesteld. De studie wordt in het najaar van 2024 vastgesteld. De presentaties van deze bijeenkomsten staan hieronder.

Veelgestelde vragen

Wat is een haalbaarheidsstudie?

Een haalbaarheidsstudie helpt de gemeente keuzes te maken voor nieuwe woningbouwlocaties in Gerwen en Nederwetten. Het toont kansen en bedreigingen.

Hoeveel locaties worden onderzocht?

In totaal worden negen locaties onderzocht, vier in Gerwen en vijf in Nederwetten. De gemeente bekijkt ook private initiatieven.

Hoe is de studie tot stand gekomen?

De studie omvat een analyse per locatie en een quickscan van wetgeving en beleidsstukken. Voor elke locatie zijn ontwikkelingsmogelijkheden geschetst.

Wie heeft de studie opgesteld?

  De studie is opgesteld door de gemeente en adviesbureau Kragten, die eerder de visie Ruimte voor Ruimte – bouwen in het buitengebied’ voor Nuenen opstelde.

Wanneer wordt de studie vastgesteld?

  De haalbaarheidsstudie wordt op 25 of 26 september toegelicht en in november of december 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

  Voor meer informatie, zie de raadsinformatiebrief van 29-05-2024 of mail naar de betreffende projectleider via d.vanschijndel@nuenen.nl